Konkurranse

Sist oppdatert 12.12.2016

Konkurransekriminalitet, hvor bedrifter på ulike måter søker å begrense konkurransen, er alvorlig, fordi den fratar samfunnet økonomiske og fordelingsmessige gevinstenr ved konkurranse. Det er også alvorlig fordi det er en spesielt bevisst og kalkulerende form for kriminalitet.

hvitvasking_bredde.jpg

Hva er konkurransekriminalitet?

Konkurransekriminalitet bygger på konkurransebegrensende avtaler som for eksempel samarbeid om og påvirkning av priser, avanser og rabatter, samt anbuds- og markedsdelingssamarbeid. Dette er forbudt jf. konkurranseloven § 10.

Forbudsbestemmelsen i konkurranseloven § 10 rammer først og fremst såkalt kartellsamarbeid. Dette innebærer at to eller flere markedsaktører innenfor en bransje samarbeider og derved begrenser konkurransen. I stedet for å konkurrere om kontrakter og leveranser – som kundene forutsetter – inngår kartelldeltakerne for eksempel avtaler om deling av markeder, størrelsen på priser og rabatter, størrelsen på tilbud ved anbud mv. Den typiske følge av slikt samarbeid er at partene oppnår økt markedsmakt. Dermed kan de begrense eller eliminere den virksomme konkurransen i markedet. Konsekvensen av dette er bl.a. at prisene blir høyere.

Det er unntak fra forbudet i konkurranseloven § 10 dersom det kan påvises at samarbeidet gir betydelige økonomiske eller teknologiske gevinster som også kommer forbrukerne til gode, og det er gitt forskrifter om såkalt gruppefritak for visse typer avtaler.

Personer som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer forbudsbestemmelsen eller medvirker til dette, kan etter konkurranseloven § 32 straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Ved særlig alvorlige brudd kan fengsel inntil seks år anvendes. Foretak kan ileggesovertredelsesgebyretter konkurranseloven § 29.

Hvorfor er det viktig å bekjempe konkurransekriminalitet?

Kartellvirksomhet kan påføre samfunnet og kunder meget store tap. Man betaler høyere pris enn man ville gjort hvis det hadde vært en reell konkurranse i markedet. Som regel er det svært vanskelig å avdekke kartellvirksomhet. Kartelldeltakerne ønsker å holde den ulovlige virksomheten skjult for omgivelsene. Kunder og konkurrenter som føres bak lyset, oppdager sjelden hva som foregår. Offisielle regnskaper og dokumenter som oppbevares i bedriftens ordinære arkiver, vil som regel heller ikke inneholde opplysninger som tilsier at det foregår kartellvirksomhet.

Trusselbildet

Næringslivet omstruktureres stadig, og antall enheter blir færre og større. Dermed blir det lettere å inngå ulovlig kartellsamarbeid. Det er vanskelig å si noe om hvor omfattende kartellvirksomheten er. Det er lettere å forklare hvorfor karteller oppstår. Fortjenesten kan bli svært høy dersom bedriftene samarbeider om fastsettelse av priser og anbud (i stedet for å konkurrere). Samtidig er det liten risiko for å bli oppdaget.

Samarbeidende organer

Konkurransetilsynet har hovedansvaret for å håndheve konkurranselovens bestemmelser. Dersom Økokrim får tips om mulig overtredelse av konkurranseloven, blir tipsene i utgangspunktet videreformidlet til Konkurransetilsynet for nærmere undersøkelser.

(Foto: Shutterstock)