Korrupsjon

Straffeloven av 20. mai 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015. Straffebestemmelsene mot korrupsjon og grov korrupsjon fremgår av §§ 387 og 388. 

Påvirkningshandel

Straffebestemmelsen mot påvirkningshandel fremgår av straffeloven § 389. Bestemmelsen setter forbud mot å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel for å påvirke en annen persons utføring av stilling, verv eller oppdrag. Slik ulovlig påvirkningshandel kan forekomme i tilfeller hvor en person hevder å være i stand til å påvirke en beslutningstaker, og utnytter denne stillingen til å kreve eller motta utilbørlige fordeler.

Korrupsjon og påvirkningshandel straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Strafferammen for grov korrupsjon er fengsel inntil 10 år.

Hvorfor er det viktig å bekjempe korrupsjon?

  • Korrupsjon er en trussel mot rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene fordi korrupsjon svekker etiske og moralske verdier.
  • I et globalt perspektiv er korrupsjon det største hinder for både sosial og økonomisk utvikling i den tredje verden.
  • Korrupsjon skaper forskjellsbehandling og hindrer sosial rettferdighet.
  • Korrupsjon undergraver den redelige konkurransen (skaper konkurransevridning).
  • Korrupsjon kan påføre bedrifter direkte økonomisk tap og tap av omdømme.

Varsling av korrupsjon og andre misligheter i en virksomhet betegnes gjerne som whistleblowing. Alle har et samfunnsansvar og bør si ifra om straffbare handlinger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i samarbeid med Arbeidstilsynet utarbeidet en veiledning om varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.


Eksempler på korrupsjonssaker som ØKOKRIM har etterforsket

Yarasaken

I januar 2014 vedtok Yara International ASA (Yara) et forelegg fra ØKOKRIM på tilsammen 295 millioner kroner. Beløpet omfattet en bot på kroner 270 millioner samt inndragning av utbytte på kroner 25 millioner. Forelegget gjaldt tre tilfeller av grov korrupsjon: Yara benyttet bestikkelser overfor høytstående offentlige tjenestemenn i henholdsvis Libya og India, samt overfor en leverandør i Russland. Les mer...

Rederisaken

15. mai 2014 utferdiget ØKOKRIM et forelegg i en korrupsjonssak til rederiselskapet Cabu Chartering AS, et datterdatterselskap av Rederiselskapet Torvald Klaveness. I forelegget ble selskapet ilagt en bot på 20 mill. kroner, samt inndragning av utbytte på 12 mill. kroner. Selskapet vedtok forelegget. Les mer...

Banksjef dømt for å ha mottatt bestikkelser

I april 2009 opprettholdt Høyesterett en fellende dom mot en banksjef på Vestlandet som i lagmannsretten var domfelt for to overtredelser av strl. § 275, jf. § 276. Det ene forholdet var at banksjefen hadde mottatt NOK 150 000 fra en av bankens kunder. Det ble lagt til grunn at beløpet utgjorde en gave eller påskjønnelse med karakter av «smøring» eller bestikkelse. Høyesterett slo i avgjørelsen fast at bruk strl. § 275 i bestikkelsessaker ikke krever at betaleren har en forventning om å få en motytelse. Les mer...

SINTEF Petroleumsforskning AS

I februar 2007 tok Økokrim ut tiltale for grov korrupsjon mot en tidligere administrerende direktør i SINTEF Petroleumsforskning AS (SINTEF PF), samt utferdiget forelegg mot SINTEF PF (foretaksstraff). Bakgrunnen var at SINTEF PF i 2002 inngikk en avtale med OIEC (Oil Industries Engineering and Construction Overseas Ltd.) om levering av konsulenttjenester for prosjektet 7 West Zagros Fields i Iran. Kontraktsverdien var ca. USD 6 millioner. Les mer...

Vannverkssaken

ØKOKRIM tok i januar og februar 2007 ut tiltale mot fem personer i den såkalte «Vannverksaken». Tiltalen gjaldt tidligere administrerende direktør i Nedre Romerike Vannverk AS og Sentralrenseanlegget RA-2, hans sønn, samt tre forretningsforbindelser. Tiltalene gjaldt blant annet flere tilfeller av grov korrupsjon (straffeloven § 276a jf. § 276b) og grov økonomisk utroskap (straffeloven § 275 jf. § 276) til verdier for til sammen 70 millioner kroner. I følge tiltalen skal den tidligere vannverkssjefen grovt ha utnyttet sitt verv til å skaffe seg betydelige økonomiske fordeler. Les mer...

Ullevål-saken

I august 2005 ble tre personer tiltalt for korrupsjon. To av de tre er tiltalt for overtredelse av straffelovens nye korrupsjonsbestemmelser. Det er første gang Økokrim har tiltalt noen etter disse bestemmelsene, som ble tatt inn i straffeloven i juli 2003. Les mer...

Røde Kors-saken

I oktober 2004 ble tre personer dømt til fengsel i henholdsvis 6 år, 4 år og 9 måneder i den såkalte Røde Kors-saken. I desember 2005 ble hovedmannen saken dømt til fengsel i 5 år og 6 måneder. Les mer...

Statoil-saken

I juni 2004 utferdiget ØKOKRIM forelegg på 20 millioner kroner mot Statoil ASA og forelegg på 200 000 kroner mot den tidligere direktøren for Statoils internasjonale avdeling. Les mer...

UNICEF-saken

I januar 2002 ble en tidligere innkjøpssjef i UNICEF dømt til fengsel i 5 år og 6 måneder for grov utroskap. Les mer...


Aktuelle lenker

(Foto: Shutterstock)