• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Lagmannsretten idømmer strenge straffer for konkurskriminalitet

Sist oppdatert 16.10.2015

I en ØKOKRIM-sak har Gulating lagmannsrett dømt en tidligere daglig leder og styreleder for å ha begått grove utroskap og grovt kreditorsvik med til sammen ca 145 millioner kroner. Straffen ble satt til fengsel i fire år, hvilket er en tilleggsstraff til en tidligere dom på to år i samme sakskompleks. Samlet straff for de kriminelle forhold begått i virksomheten blir således fengsel i seks år. En medtiltalt er dømt til fengsel i fire år for grov utroskap, heleri/hvitvasking og grovt kreditorsvik på til sammen cirka 128 millioner kroner.

Handlingene ble begått i 2010, og felles for de straffbare forholdene var at de tiltalte misbrukte tillit for å tilgodese selskapsgruppens egne selskaper, på bekostning av andres interesser, når selskapsgruppen var i en presset økonomisk situasjon.

Lagmannsretten uttaler at forretningslivet lider stor skade ved slike tillitsbrudd, og at det er svært vanskelig å verne seg mot slike handlinger. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor at det må reageres strengt. Lagmannsretten har skjerpet den samlede straffen for hovedmannen med ett år fra tingrettens avgjørelse.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Bård Thorsen, tlf. 414 541 72