Baksiden

Miljøkriminalitet består av en rekke kriminalitetsformer og trusselbildet øker. Det er viktig at forskjellige offentlige aktører utveksler erfaringer og ser på muligheter for bedre samarbeid.

Invitasjon til tverrfaglig miljøkrimkonferanse

Samarbeid

I fjor avholdt riksadvokat Tor-Aksel Busch et møte med Miljøstiftelsen Bellona der blant annet poli­tiets håndtering av saker om miljø­kriminalitet – fortrinnsvis forurensningssaker – ble diskutert. Foranlediget av det som kom frem i møtet, fant riksadvokaten det nødvendig at påtalemyndigheten tok initiativ til en forsterket dialog med aktuelle kontrollmyndigheter på forurensings­området. På bakgrunn av dette arrangerte ØKOKRIM et dags­møte i september i fjor der Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet, Riksadvokatembetet, Politidirektoratet, politiet og statsadvokatene i Oslo og Rogaland, i tillegg til Politihøgskolen deltok. Som del av oppsummeringen på møtet ba riksadvokaten Miljødirektoratet og ØKOKRIM om å ta initiativ til en tverrfaglig miljøkonferanse mellom kontrollmyndighetene og påtalemyndigheten. På denne bakgrunn har nå Miljødirektoratet og ØKOKRIM sendt ut innbydelse til Miljøkrim­konferansen til Justisdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Mattilsynet, Riksantikvaren, Petroleumstilsynet, Kystverket, Fiskeridirektoratet, fylkesmennene, fylkeskommunene, Statens strålevern, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Kystvakten, Miljødirektoratet, Riksadvokatembetet, Politidirektoratet, Politidistriktene, Statsadvokatembetene og ØKOKRIM.

Konferansen vil finne sted i lokalene til Miljø­direktoratet, Strømsveien 96 i på Helsfyr i Oslo. Konferansen avholdes den 18. november 2014 kl. 09.30–17.15. Den er gratis og flere etater vil ha stands utenfor forelesningssalen. Vi forventer at det kommer opp mot 270 deltakere – til en lærerik, sosial og viktig konferanse!

Program for konferansen

 • 09.30: Registrering med kaffe og frukt
 • 10.00: Velkommen: ØKOKRIM-sjef Trond E. Schea
 • 10.10: Tor-Aksel Busch, Riksadvokaten
 • 10.40: Ellen Hambro, Miljødirektoratet
 • 11.00: Pause med matbit
 • 11.30: Hvordan kan forvaltningen bidra til bedre samarbeid i miljøkrimsaker? Seniorrådgiver Nils K. Grønvik, Miljødirektoratet
 • 12.10: Hvordan kan politiet og påtalemyndig­heten bidra til bedre samarbeid i miljøkrimsaker? Margrete Torseter, Salten politid­istrikt
 • 12.45: Pause
 • 13.00: Rettslige rammer for tilsynsforvaltningens samarbeid med politi og påtalemyndighet. Advokat Marius Stub, Regjeringsadvokaten
 • 13.45: Lunsj
 • 15.00: Er det farlig nok å være miljøkriminell? Frederic Hauge, Bellona
 • 15.45: Pause
 • 16.00: Debatt (mange interessante deltakere). Hvordan vi kan bli bedre på miljø­kriminalitet? Debattleder, Tarjei Istad, ØKOKRIM
 • 17.00: Avslutning og oppsummering: Riksadvokat Tor-Aksel Busch

Påmelding til Silke Baas Haartmann: silke.hartmann@politiet.no


Sist oppdatert 02/10/2014