Krafttak for skogvern

Miljødirektoratet har nå oversendt til­­rådning til vern av nye skogområder til Klima- og miljø­departementet. – Dette er et kraft­tak for skogvernet i Norge, og det vil bidra til å sikre viktige naturområder for framtida, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Kilde: Miljødirektoratet

Tilrådingen omfatter 62 områder, og alle områdene er foreslått vernet som naturreservater. Fylkesmannen har hatt ansvaret for prosessen lokalt, og for gjennom­føringen av høringen av verneforslagene.

Grunneierne viktige bidragsytere

Stortinget har den siste tiårsperioden lagt til grunn at tidligere konflikter i skogvernet skal reduseres, og at vern av skog på privat grunn skal baseres på ordningen med frivillig vern, sammen med økt vern av skog på offentlig eide områder.

– Det kom generelt sett inn få høringsuttalelser til forslagene om vern av disse områdene. Dette skyldes i stor grad at det ble gjennomført forhandlinger med grunneierne på forhånd, slik at verne­forslagene var avklarte før høringene. Mange av de berørte grunneierne har vært med på å verne de verdifulle skogsområdene gjennom frivillig vern, noe vi vil løfte fram som svært positivt, sier Hambro.

Flest høringsuttalelser om Oslomarka

Til forslagene om vern av åtte områder i Oslomarka, kom det imidlertid en rekke høringsuttalelser.

Det var særlig forholdet mellom verneinteressene og idretts- og friluftslivsinteressene som ble tatt opp, og det ble blant annet gitt uttrykk for at verneforskriftene ville legge unødige begrensninger på utøv­elsen av ulike idretts- og friluftslivsaktiviteter, og spesielt orienteringsløp.

– Vern og friluftsliv har mange felles interesser og vern av disse områdene vil sikre viktige arealer for friluftsliv og naturopplevelse, sier Hambro.


Sist oppdatert 17/09/2015