Ny forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Det er gitt en ny forskrift av 9. november 2011 nr. 1088 om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Forskriften, som er gitt av Riksantikvaren med hjemmel i kulturminneloven § 22a, hjemler fredning for å bevare et utvalg av kulturminner i form av byggverk og anlegg knyttet til statens virksomhet. Inngrep som er i strid med fredning etter forskriften straffes etter kulturminneloven § 27. Fredning skal skje ved at byggverkene/anleggene tas inn i kapittel 2 i forskriften. Så langt har forskriften ikke noe kapittel 2. Det vil si at det så langt ikke er gjort noen fredningsvedtak etter forskriften.


Sist oppdatert 09/12/2011