Forelegg etter markaloven

I en sak fra Follo har en person vedtatt et forelegg på 50 000 kroner for overtredelse av markaloven og plan- og bygningsloven.

Saken gjaldt ulovlig terrenginngrep i marka i Ski kommune der mannen i 2007–2008 (før markalovens ikrafttredelse) hadde gravd ut 4–600 kubikkmeter sand. De tre siste årene har han kun gravd ut mindre mengder sand. Utgravingen, samt tilkjøring av nye jordmasser, skjedde uten tillatelse fra kommunen, i strid med plan- og bygningsloven.


Sist oppdatert 17/09/2015