Gaupa dreper flest

Tidligere har det vært jerven som har forårsaket størst skade på tamrein, men nå er det gaupa som topper statistikken.

Erstatningssøknadene for siste reindriftsår er nå behandlet, og i alt ble det utbetalt ca. 35 millioner kroner for tamrein antatt drept av fredet rovvilt, i følge nett-sidene til Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Det ble utbetalt erstatning for 14 000 dyr, noe som er en liten nedgang i forhold til forrige reindriftsår. Skadene er størst i Finnmark, men det var en betydelig nedgang i forhold til forrige reindriftsår i dette området.

Det er jerven som forårsaket de største skadene tidligere år, men nå er det gaupa som har gjort størst skade på rein. Nedgangen i jerveskadene på tamrein skyldes delvis et bevisst uttak av jerv i beiteområder i Nord-Norge. Gaupebestanden i Nord-Norge er dessuten i vekst, i tråd med Stortingets målsetninger.


Sist oppdatert 17/09/2015