Forelegg på 1,6 millioner for oljeutslipp

Oljelager DA forelegg på 700 000 kroner hver i forbindelse med overfylling av sisterne for lagring av oljeprodukter i anlegget på Sjursøya, Oslo. Forelegget omfatter overtredelser av regler om sikkerhet i brann- og eksplosjonsvernloven og forskrifter til arbeidsmiljøloven (forskrift 20. april 1995 nr. 358 om arbeid i kontrollrom), samt overtredelse av forurensningsloven § 78.

Ved import av dieselprodukter fra tankskip til lagringsanlegget på Sjursøya 13. juni 2009 hadde man ved anlegget ikke kontroll med hvilken tank dieselen ble importert til, og dieselen gikk inn på en tank som allerede inneholdt andre dieselprodukter. Det gikk flere alarmer ved anlegget, blant annet alarm for overfylling, men personellet i Ekeberg Oljelager DA slo av alarmene uten å undersøke årsaken, og oppdaget ikke overfyllingen. Gangveiene inne i anlegget ble oversvømt med ca 100 kubikkmeter oljeprodukter eller mer, før en detektor slo ut og førte til automatisk stans i anlegget. Hendelsen skyldtes blant annet at Statoil Norge AS og Ekeberg Oljelager DA hadde tilsidesatt en viktig sikkerhetsbarriere i datasystemet som overvåker importventilene, som derfor ikke viste korrekt posisjon for den aktuelle sisternen. Videre var aktsomheten ved alarmer svekket som følge av at det i en lengre periode hadde gått mye feilalarmer ved anlegget. Lagringsanlegget ved Sjursøya er omfattet av forskrift 17. juni 2005 nr. 672 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften), og utilsiktede hendelser ved anlegget kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker, miljø og materielle verdier. Det aktuelle utslippet medførte ikke alvorlige konsekvenser utenfor anlegget. ØKORIM anser det likevel for skjerpende at det dreier seg om overtredelse av viktige sikkerhetsbestemmelser ved et anlegg som potensielt representerer en fare for storulykke, og ser derfor svært alvorlig på hendelsen. Begge foreleggene er vedtatt.


Sist oppdatert 17/09/2015