Om Miljøkrim

Miljøkrim er et fagblad som utgis av Miljøkrimavdelingen ved ØKOKRIM og inneholder aktuelle artikler om miljøkriminalitet: naturkriminalitet, forurensningskriminalitet, kunst- og kulturminnekriminalitet, samt arbeidsmiljøkriminalitet. – Disse temaene kan du lese om i høyremenyen på nettsiden.

Miljøkrim distribueres til politiet, påtalemyndigheten, domstolene, kommunene, naturoppsyn, miljø- og kulturminneforvaltningen, med flere, og gis ut tre ganger i året. 

Trykk her for å laste ned en pdf med skrivespesifikasjoner, her finner du tips til hvordan utforme en god artikkel.

MagasinerRedaksjon

Ansvarlig redaktør: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, ØKOKRIM

Redaktør: Politioverbetjent Politiadvokat Inge Svae-Grotli, ØKOKRIM

Politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM

Spesialetterforsker Joachim Schjolden, ØKOKRIM

Teamkonsulent Nina Norset Little, ØKOKRIM

Grafisk formgiving: Kommunikasjonsmedarbeider / grafisk designer Lillian Øktner Widlic, ØKOKRIM

Grafisk produksjon, opplag og foto

Wittusen & Jensen, 4 000 per utgivelse. Der annet ikke er nevnt er bildene fra bildedatabasen Shutterstock.com.


Miljøkrimavdelingen ser positivt på bidrag fra leserne, både i form av artikler og bilder, men også innspill og forslag til tema. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innsendte bidrag, og stoff kan bare gjengis etter tillatelse fra redaktøren og skal krediteres fagbladet Miljøkrim.

Se også www.okokrim.no for mer informasjon om oss som utgivere og om temaet miljøkriminalitet.


Sist oppdatert 06/06/2017