Naturkriminalitet

Sist oppdatert 16.01.2017

Natur og faunakriminalitet er en samlebetegnelse for flere ganske forskjellige lovbrudd. Under denne paraplyen finner vi blant annet ulovlig jakt og fangst, innsamling av sjeldne arter, ulovlig bygging i strandsoner eller på fjellet og ulovlig motorferdsel i utmark.

Ulv

Ulovlig jakt, fangst og innsamling representerer en trussel mot det biologiske mangfoldet, mens ureglementert bygging ødelegger landskapet og privatiserer områder som i utgangspunktet skal være tilgjengelige for alle. Ulovlig motorferdsel kan etterlate store skader i naturen, forstyrrer vilt og folk som søker til naturen for å få ro.

Beskyttelse av naturen og naturmangfoldet

Lover og forskrifter som skal beskytte naturen og arters leveområder:

Andre lover som beskytter naturen:

Det finnes også internasjonale konvensjoner som pålegger Norge å beskytte naturen:

 • Washington-konvensjonen
 • CITES: the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
 • FN-konvensjonen av 22.05.92: biologisk mangfold
 • Bern-konvensjonen av 19.09.79: ville europeiske planter og dyr og deres leveområder, vern av landskapsverdier, våtmarksområder, trekkende arter, marint biologisk mangfold osv.

Slike konvensjoner er gjennomført i norsk rett, men den sentrale loven på området er naturmangfoldloven. Håndheving av denne loven er nødvendig for at Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser på dette feltet. Naturmangfoldloven har en strafferamme på opp til tre års fengsel.

CITES

Alle truede eller sårbare arter i verden omfattes av the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Det er forbudt å innføre levende og døde individer av arter, eller produkter av arter, som står på CITES-liste I uten tillatelse fra eksportland og importland, og arter fra liste II uten tillatelse fra eksportland. Dersom det gjelder et oppdrettseksemplar, kreves det opprinnelsesbevis. Norske arter fra CITES-listen er oppgitt i «Rødlista» fra Artsdatabanken.

Alt fallvilt (selv dødt vilt av bestemte arter) tilhører Viltfondet. Det samme gjelder ulovlig felt vilt og ulovlig innført vilt. Beholder man slikt vilt uten tillatelse fra fylkesmannen, kan man straffes for underslag, jf. straffeloven 2005 § 324-326.

Det er straffbart etter naturmangfoldloven § 15, jf. § 75 å jakte, høste og foreta annet uttak av naturlig viltlevende dyr og fugler uten hjemmel i lov eller vedtak med hjemmel i lov. Jakt, felling og fangst er nærmere regulert i viltloven. Det er etter samme bestemmelse straffbart å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi hvor dette kan unngås. Strafferammen for overtredelse av loven er bøter eller fengsel inntil tre år, men jakt, felling og fangst kan også være straffbart innenfor jakttiden dersom dette krenker grunneierens rett, jf. viltloven § 56 annet ledd.

Typiske overtredelser er:

 • jakt på og fangst av truede fuglearter (for eksempel dagrovfugler og ugler)
 • underslag og heleri av vilt som tilhører Viltfondet
 • ulovlig jakt på de store rovdyrene (bjørn, ulv, gaupe og jerv)
 • ulovlig jakt på hjortevilt (hjort, elg, rådyr og villrein)
 • import og eksport av arter fra CITES-liste I-III

Laks- og innlandsfisk

Det er straffbart etter naturmangfoldloven § 15, jf. § 75 å fiske, fange, høste eller foreta annet uttak av naturlig viltlevende laks og innlandsfisk uten hjemmel i lov eller vedtak med hjemmel i lov. Høsting og annet uttak av laks og innlandsfisk er nærmere regulert i lakse- og innlandsfiskloven. Det er etter samme bestemmelse straffbart å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende laks og innlandsfisk og deres bo og yngleområder hvor dette kan unngås.

Strafferammen for overtredelse av loven er bøter eller fengsel inntil tre år. Ulovlig fiske som krenker grunneiers rett, rammes av innlandsfiskloven innlandsfiskloven § 49 tredje ledd.

Typiske overtredelser er:

 • bruk av ulovlig redskap
 • brudd på bestemmelser om fiske og fiskeperioder (ulovlig fiske)

Motorferdsel

Motorferdselsloven regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag. Hvis ikke ferdsel direkte er tillatt i loven, for eksempel i forbindelse med landbruk, kreves det tillatelse fra kommunen for å bruke terrengkjøretøy og snøscooter. I Finnmark og Nord-Troms er visse løyper åpne for ferdsel. Strafferammen for overtredelse av motorferdselsloven er bøter. Det kan også være aktuelt å inndra kjøretøyet.

Typiske overtredelser er:

 • ulovlig snøskuterkjøring
 • ulovlig landing med småfly og helikopter
 • ulovlig bruk av større motoriserte båter i vassdrag

Natur og områdevern

Naturmangfoldloven gir hjemmel for vern av naturområder. De enkelte verneforskriftene bestemmer hva som er forbudt. Loven verner også fredede og prioriterte planter og dyrearter. Strafferammen for overtredelse er bøter eller fengsel inntil to år (inntil seks års fengsel etter straffeloven § 240). Plan- og bygningsloven verner også naturområdene, idet all bygging, veianlegg og større massearbeider krever tillatelse fra kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 93.

Typiske overtredelser er:

 • ulovlig ferdsel i naturvernområder
 • ulovlig bygging, graving og masseutfylling i naturvernområder
 • plukking av fredede plantearter
 • ulovlige veier, bygg eller anlegg

Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for vilt- og naturforvaltningen.

(Foto: Shutterstock)