Økokrim mener

Sist oppdatert 30.01.2014

Oversikt over publiserte artikler skrevet av ØKOKRIMs medarbeidere. Alle artiklene er i PDF-format.

 

Implementering av Datalagringsdirektivet – et effektivt, nødvendig og forholdsmessig tiltak
av politiadvokat Ingvild Bruce, ØKOKRIM og ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 1/2010

April 2010

Strafferettslig utroskap: Lojalitetsplikten ved transaksjoner mellom nærstående
av konstituert statsadvokat Henrik Horn og seniorrådgiver Marianne Støkken Pilgaard.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 3/2008

Oktober 2008

Lagringsplikten for trafikkdata
av Økokrim-sjef Einar Høgetveit.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 3/2008

Oktober 2008

Hva bør beskyttes av advokaters taushetsplikt? Noen kommentarer til advokaters taushetsplikt og intervensjonsadgang
av førstestatsadvokat Morten Eriksen.

Publisert i Advokatbladet 4/2008

April 2008

Slitesterke misforståelser (om skatteparadis)
av førstestatsadvokat Morten Eriksen.

Debattinnlegg i Dagens Næringsliv 27. mars 2008

Mars 2008

Misbruk av bedriftshemmeligheter
av politiadvokat Tarjei Istad.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 1/2008

Mars 2008

Påtalemyndighetens adgang til å overlevere beslaglagt materiale til ligningsmyndighetene
av juridiske utredere Henriette S. Hjort og Åsne Hana Torgersen.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 1/2008

Mars 2008

Rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven: Et profesjonelt samfunnsansvar
av fagansvarlig revisor i Økokrim Geir Kjetil Finneide.

Publisert i Revisjon og Regnskap 1/2008

Januar 2008

Overføring av midler til utlandet – hawala
av Økokrim-sjef Einar Høgetveit.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 4/2007

November 2007

Forsvarerens plikt i straffesak til å bevare taushet om innholdet i etterforskingsdokumenter vis-á-vis klient mv.
av politiadvokat Henrik Horn.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 3/2007

Oktober 2007

Nødvergefelling av isbjørn på Svalbard
av førstestatsadvokat Rune Bård Hansen.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 3/2007

Oktober 2007

Straffebudene mot korrupsjon – utilbørlighetsvilkåret
av førstestatsadvokat Lars Stoltenberg og Økokrim-sjef Trond-Eirik Schea.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 1/2007

Mars 2007

Tilbakeføring av ulovlige tiltak i strandsonen
av politiadvokat Henrik Horn og nest-sjef i Økokrim Thomas Skjelbred.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 1/2007

Mars 2007

ØKOKRIMs strategi mot økonomisk kriminalitet
av tidligere ØKOKRIM-sjef Einar Høgetveit.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 4/2005

Nov. 2005

Ressurs- og prioritetshensyn ved tolkning av bestemmelsen om dokumentinnsyn i straffeprosesslovens § 242
av førstestatsadvokat Elisabeth Roscher.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 4/2004

Nov. 2004

Utvidet inndragning
av assisterende spesialråd Anne-Mette Dyrnes.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 2/2004

Juni 2004

Politiet øker innsatsen innen håndtering av elektroniske spor for å styrke bekjempelse av kriminalitet
av fungerende leder for Politiets datakrimsenter, Rune Erlend Fløisbonn.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 3/2003

Sept. 2003

Straffeutmåling for miljøkriminalitet
av førstestatsadvokat Rune B. Hansen.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 3/2003

Sept. 2003

Foretaksansvar og skyldkrav
av Økokrim-sjef Trond Eirik Schea.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 1/2003

Mars 2003

Hovedlinjer i Straffelovkommisjonens utkast til ny straffelov
av tidligere ØKOKRIM-sjef Einar Høgetveit.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 4/2002

Des. 2002

Tiltak mot hvitvasking – meldesystemet i praksis
av førstestatsadvokat Roar Østby.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 2/2002

Juni 2002

«Kjøttsvindelsaken» og straffereduksjon i praksis ved tilståelser og forklaringer som vesentlig bidrar til oppklaring av saken
av politiadvokat Ragnvald Brekke.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 2/2002

Juni 2002

Europeisk konvensjon om datakriminalitet
av førstestatsadvokat Inger Marie Sunde.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 1/2002

Mars 2002

Er straff for forurensning nødvendig?
av førstestatsadvokat Rune B. Hansen.

Publisert i Dagens Næringsliv

Des. 2001

Arbeidsmiljøkriminalitet – utviklingstrekk i rettspraksis og straffeutmåling sett på bakgrunn av avgjørelsen i Rt 2001 s. 110
av førstestatsadvokat Rune B. Hansen.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 2/2001

Sept. 2001

EMK og adgangen til å ilegge tilleggsskatt og straff ved forskjellige anledninger
av ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 2/2001

Sept. 2001

Bestikkelser i private forhold - noen bemerkninger etter Høyesteretts dom i Rt 2001 s. 227
av førstestatsadvokat Lars Stoltenberg.

Publisert i Tidsskrift for strafferett 2/2001

Sept. 2001

Etterforskningsmetoder og personvern
av førstestatsadvokat Inger Marie Sunde.

Publisert i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

Sept. 2000

Telekombransjens rolle i moderne kriminalitetsutvikling
av førstestatsadvokat Inger Marie Sunde.

Kronikk i Teknisk Ukeblad nr. 5

Febr. 2000

«Online Crime» – bevisførsel og strafferamme i datakrimsaker
av førstestatsadvokat Inger Marie Sunde.

Publisert i Rett & Slett nr. 1, Justis- og politidepartementet

2000