Statistikk

Sist oppdatert 05.09.2016

Året 2015 var preget av høy aktivitet i domstolene og utstrakt bistand til og samarbeide med politidistriktene. Som i 2014 fortsatte gjennomsnittlig etterforskingstid å være lav, mens oppklarings- og domfellelsesprosenten var høy. Av tilsammen 113 tiltaleposter som ble bragt inn for domstolene, domfelte de for 96 poster.

Inntak av sakskomplekser (Økosak)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bedrageri

1

1

-

4

-

-

Underslag

-

-

-

-

-

1

Forbrytelser i gjeldsforhold – regnskapsovertredelser

-

-

-

-

2

1

Skatt – merverdiavgift – toll

3

2

-

3

2

3

Verdipapirhandel – finans

1

9

8

3

4

1

Konkurranse

-

-

-

-

-

-

Korrupsjon

2

3

1

3

3

3

Utroskap

3

2

-

-

2

-

Heleri – hvitvasking

2

2

3

-

4

1

Dokumentfalsk

-

-

-

-

-

-

Økonomisk kriminalitet – annet

1

-

1

1

-

1

Forurensning

1

-

-

-

2

-

Naturkriminalitet

1

3

2

5

2

2

Kulturminnekriminalitet

-

-

-

-

1

-

Arbeidsmiljøkriminalitet

-

-

-

-

2

-

Annen miljøkriminaliet

4

5

-

1

1

2

Annet

-

-

-

-

-

-

SUM

19

27

15

20

25

15

Statistikkområder:

Saksinntak

Saker under etterforskning

Oppklaringsprosent

Positive påtalevedtak

Saksbehandlingstid

Rettssaker

Antall dager i retten

Rettskraftige avgjørelser

Økonomiske reaksjoner

Domfellelsesprosent

Inntak av bistandssaker

Økonomi

Stillinger

Kilder

Oppsummering 2007

Oppsummering 2008

Oppsummering 2009

Oppsummering 2010

Oppsummering 2011

Oppsummering 2012

Oppsummering 2013

Til toppen

Sakskomplekser under etterforsking ved årsskiftet

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bedrageri

5

4

1

4

2

4

Underslag

-

-

-

-

-

1

Forbrytelser i gjeldsforhold – regnskapsovertredelser

1

1

-

-

-

1

Skatt – merverdiavgift – toll

13

4

1

3

3

5

Verdipapirhandel – finans

3

4

3

4

5

-

Konkurranse

-

-

-

-

-

-

Korrupsjon

3

4

3

4

3

6

Utroskap

3

2

1

1

1

1

Heleri – hvitvasking

4

3

4

1

5

3

Dokumentfalsk

2

1

-

-

-

-

Økonomisk kriminalitet – annet

1

-

-

1

1

1

Forurensning

1

1

-

-

1

1

Naturkriminalitet

1

3

2

2

-

-

Kulturminnekriminalitet

-

-

-

-

-

-

Arbeidsmiljøkriminalitet

-

-

-

-

2

2

Annen miljøkriminalitet

2

-

-

1

2

2

Annet

1

1

-

-

-

-

SUM

40

28

15

21

25

27

Til toppen

Oppklaringsprosent (Strasak)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mål: Minst 80 %

82

92

89

77

88

92

Til toppen

Positive påtalevedtak (Økostraff)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tiltale

12

35

17

13

27

13

Begjæring om tilståelsesdom

1

5

4

2

3

3

Forelegg – enkeltpersoner

4

6

3

2

2

1

Forelegg – foretak

4

9

7

4

5

3

Påtaleunnlatelse

-

-

1

2

4

-

SUM

21

55

32

23

41

20

Ett påtalevedtak pr. person/foretak i sakskomplekset.

Til toppen

Saksbehandlingstid (Strasak)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mål: Ikke over 350 dager

391

339

365

499

248

298

Saksbehandlingstiden regnes fra saksinntak til påtalevedtak.

Til toppen

Rettssaker (Økostraff)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tilståelsessak i tingrett

2

5

5

2

4

5

Hovedforhandling i tingrett

10

11

15

12

9

14

Fullstendig anke i lagmannsrett

15

7

7

8

6

6

Begrenset anke i lagmannsrett

7

4

8

6

5

2

Begrenset anke i Høyesterett

4

4

6

5

4

3

SUM

38

31

41

33

28

30

Til toppen

Antall dager i retten

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sum

544

441

739

677

260

617

Til toppen

Rettskraftige avgjørelser (Økostraff)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fellende dommer mot person

34

20

18

29

16

24

Fellende dommer mot foretak

3

-

-

1

1

2

Vedtatte forelegg mot person

3

5

3

2

2

1

Vedtatte forelegg mot foretak

6

8

7

6

4

4

Frifinnende dommer

3

1

5

8

4

4

Påtaleunnlatelser

-

-

-

2

4

-

SUM

49

34

33

48

31

35

Til toppen

Rettskraftige økonomiske reaksjoner
(Økostraff – tusen kroner)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Inndragning

31 263

60 962

12 352

34 294

80 834

32 852

Erstatning

5 524

15 751

10 523

58 331

1 162 947*

31 273

Bøter

21 600

8 753

6 130

26 495

330 743

19 506

Saksomkostninger

101

405

290

515

600

40

SUM

58 488

85 872

29 296

119 635

1 575 124

83 671

Det er et mål at mest mulig av utbyttet fra staffbare handlinger skal inndras. Dette skjer bl.a. gjennom inndragning eller erstatning

* Tallet inkluderer idømt erstatningskrav i Finance Credit-saken etter gjenåpning og rettskraftig dom i 2014.

Til toppen

Domfellesesprosent (Økostraff)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mål: Minst 90 %

83

86

95

66

94

85

Til toppen

Inntak av bistandssaker (Økobistand)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bedrageri/utroskap

11

14

7

9

17

15

Underslag

-

-

1

-

3

-

Forbrytelser i gjeldsforhold 
– regnskapsovertredelser *

2

2

-

-

1

4

Skatt – merverdiavgift – toll

7

6

8

4

8

3

Verdipapirhandel – finans

1

2

1

1

-

-

Konkurranse

-

-

-

-

-

-

Heleri – hvitvasking

2

4

3

9

4

3

Dokumentfalsk

1

1

-

-

-

-

Konkurs

-

-

-

-

-

-

Korrupsjon

2

3

5

5

3

4

Plan- og bygning

1

2

1

-

1

-

Økonomisk kriminalitet – annet

1

-

2

2

4

2

Forurensning

4

2

2

2

3

-

Naturkriminalitet

4

4

1

3

1

2

Kulturminnekriminalitet

1

1

2

1

1

-

Arbeidsmiljøkriminalitet

-

1

-

1

-

2

Annen miljøkriminalitet

2

-

-

1

1

-

Annet

4

4

2

1

1

5

Ren datateknisk eller annen bistand

8

6

11

9

9

7

SUM

51

52

46

48

57

47

Til toppen

Økonomi (i mill. kroner)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Budsjett (hjemlet tildeling)

131

136

138

147

152

154

Til toppen

Stillinger / årsverk

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

145

138

139

141

144

145

ØKOKRIM rapporterer fra og med 2010 på årsverk (tiltrådte per 31.12.)

Til toppen