Organisasjon

Sist oppdatert 22.11.2016

Etterforskingen av ØKOKRIMs saker foregår i faste, tverrfaglige team. Teamene er satt sammen av etterforskere som enten har politibakgrunn eller økonomisk, teknisk eller annen relevant fagbakgrunn. Hvert team har også én eller flere saksbehandlere (konsulenter) og de fleste ledes av jurister (førstestatsadvokater). Etterforskere fra andre politidistrikter eller medarbeidere fra kontrolletatene trekkes inn i etterforskingen ved behov. Administrasjonsavdelingen utfører fellestjenester og bistår etterforskingsteamene. Selv om hvert etterforskingsteam er tildelt et særskilt ansvar for spesielle sakstyper, skal alle team (bortsett fra Miljøteamet, som har et klart avgrenset saksfelt) i prinsippet kunne behandle enhver sak innenfor Økokrims ansvarsområder.

orgkart_april2016.jpg

Ledelsen ved ØKOKRIM

Avdelingsledere

Avdeling

Leder

Telefon

Avdeling 1 avdelingsleder Petter Nordeng 23 29 10 27
Avdeling 2 avdelingsleder Anna Haugmoen Mo 23 29 11 02
Avdeling 3 avdelingsleder Aage Aase 23 29 11 10
Miljøkrimavdelingen avdelingsleder Hans Tore Høviskeland 23 29 10 72
Enheten for finansiell etterretning avdelingsleder Sven Arild Damslora 23 29 11 19
Administrasjonsavdelingen avdelingsleder Jorun Pedersen 23 29 10 00
Dataavdelingen avdelingsleder Thomas Walmann 23 29 10 00

Teamledere

Avdeling/Team

Teamleder

Telefon

Avdeling 1
Konkursteamet førstestatsadvokat Bård Thorsen 23 29 10 59
Skatteteamet førstestatsadvokat Marianne S. Bender 23 29 13 46
Avgiftsteamet førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik 23 29 10 16
Avdeling 2
Korrupsjonsteamet førstestatsadvokat Marianne Djupesland 23 29 10 67
Bedrageri- og korrupsjonsteamet førstestatsadvokat Trude Stanghelle 23 29 10 41
Verdipapirteamet førstestatsadvokat Hans Christian Koss 23 29 11 17
Avdeling 3
Utbytteteamet førstestatsadvokat Geir Kavlie 23 29 10 81
Hvitvaskingsteamet førstestatsadvokat Håvard Kampen 23 29 10 32
Bistandsteamet politiinspektør Bjørn-Helge Myhre 23 29 10 00
Miljøkrimavdelingen
Miljøteamet førstestatsadvokat Tarjei Istad 23 29 12 98
Enheten for finansiell etterretning
Analyseteamet politioverbetjent Merete Klingenberg 23 29 10 91