• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Bedrageri av offentlige midler i undervisningssektoren

Sist oppdatert 02.12.2009

I en ØKOKRIM-sak er to menn dømt i Borgarting lagmannsrett til fengsel i 2 år (hvorav 1 år og 9 måneder er betinget) for grovt underslag og grovt bedrageri på 13 millioner kroner overfor Staten ved daværende Kirke- undervisnings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet).

Bedrageriet fant sted i perioden 2000-2002 og ble begått mens de to drev en privat videregående skole som mottok statsstøtte. Det ble blant annet gitt uriktige opplysninger om antall elever ved skole, blant annet ble det oppgitt elever som aldri hadde meldt seg på undervisning ved skolen, eller ikke fulgte undervisning. Videre ble det innrapportert elever på studieretninger, fag/kurs og nivåer som skolen ikke var godkjent for. Dette medførte at Staten utbetalte ca. 13 millioner kroner for mye i offentlig støtte.
 
Straffen gjelder også tidligere rettskraftig avgjort del av Oslo tingretts dom vedrørende grov økonomisk utroskap og overtredelse av aksjeloven.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, tlf 932 19 628