• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Rederisaken (2014)

Sist oppdatert 06.09.2016

Den 15. mai 2014 utferdiget ØKOKRIM et forelegg i en korrupsjonssak til rederiselskapet Cabu Chartering AS, et datterdatterselskap av Rederiselskapet Torvald Klaveness. I forelegget ble selskapet ilagt en bot på 20 millioner kroner, samt inndragning av utbytte på 12 millioner kroner. Selskapet vedtok forelegget.

Det straffbare forholdet gjaldt bestikkelse av høytstående beslutningstaker i Bahrain i perioden juli 2003–mars 2004. Bestikkelsene hadde forbindelse med en fraktavtale selskapet hadde med Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) om frakt av alumina (råstoff til aluminiumsproduksjon) fra Australia til Bahrain. Alba var den gang eid 77 prosent av staten Bahrain.

Bestikkelsene var fordekt som kommisjoner som ble betalt til en bankkonto i Sveits tilhørende et selskap registrert på British Virgin Islands kontrollert av en mellommann bosatt i London, Storbritannia. Fra konti som denne mellommannen disponerte i banker i Sveits og på Guernsey ble det betalt penger til bankkonti i Sveits, Liechtenstein og Luxembourg kontrollert av et medlem av kongefamilien i Bahrain som på det aktuelle tidspunktet både var oljeminister i Bahrain og styreformann i Alba.

Ved fastsettelse av boten ble det i skjerpende retning lagt betydelig vekt på at bestikkelsene ble betalt til en person på ministernivå og at dette var forankret i rederiets daværende øverste ledelse. Videre ble det tatt hensyn til størrelsen på bestikkelsene som ØKOKRIM la til grunn utgjorde cirka 9 millioner kroner.

Det ble i formildende retning lagt vekt på at rederiet selv varslet ØKOKRIM om forholdet i august 2010, og at rederiet etter dette reelt bidro til å opplyse saken ved blant annet å gjennomføre egen granskning. ØKOKRIM la videre betydelig vekt på at avtalen med mellommannen om «kommisjon» var en løpende avtale inngått før norsk korrupsjonslovgivning ble strammet inn med virkning fra 4. juli 2003. Det straffbare forholdet som rederiet ble bøtelagt for besto i at rederiet unnlot og terminere avtalen med mellommannen da nye korrupsjonsbestemmelser trådte i kraft.

Saken krevde mye etterforskning i utlandet, og ØKOKRIM fikk særlig god bistand fra myndigheter i Sveits, USA, Storbritannia og Guernsey.