• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Ullevål-saken (2005)

Sist oppdatert 22.04.2009

I august 2005 ble tre personer tiltalt for korrupsjon. To av de tre ble tiltalt for overtredelse av straffelovens nye korrupsjonsbestemmelser. Det var første gang Økokrim tiltalte noen etter disse bestemmelsene, som ble tatt inn i straffeloven i juli 2003. I tillegg fikk et entreprenørselskap et forelegg på 5 millioner kroner for å ha gitt prosjektdirektøren (tiltalte nr. 1) skjulte ytelser til en verdi av mer enn 600 000 kroner. Forelegget gjaldt dessuten brudd på bestemmelser i regnskapsloven og ligningsloven. Forelegget ble vedtatt.

I oktober 2006 ble tiltalte nr. 1 dømt til ubetinget fengsel i 2 år og 3 måneder for å ha mottatt penger og andre skjulte ytelser fra tiltalte nr. 2 og 3. Han ble også dømt til å tale inndragning av 864 196 kroner. Tiltalte nr. 2 og 3 ble dømt til ubetinget fengsel i henholdsvis 7 måneder og 90 dager. Dommen er rettskraftig for tiltalte nr. 2 og 3.

Ved Borgarting lagmannsretts kjennelse av 25. februar 2008 ble dommen mot tiltalte nr. 1 opphevet grunnet inhabilitet hos fagdommeren. Ved Oslo tingretts dom av 27. januar 2009 ble den tidligere eiendomssjefen på nytt dømt for å ha mottatt bestikkelser fra en svensk entreprenør og for å ha deltatt på smøreturer (jakttur og golftur) betalt av to selskaper som var tilbydere av tjenester til Ullevål Universitetssykehus. Han ble også dømt for å ha mottatt bestikkelser i form av byggevarer og møbler mens han var ansatt som prosjektdirektør i ROM Eiendomsutvikling AS, et selskap i NSB-konsernet. Disse forholdene som skriver seg fra perioden 2001 til 2004 ble endelig avgjort ved tingrettens dom.

Videre ble han i tingretten dømt for under politietterforskningen høsten 2004 å ha tilbudt en daglig leder i et byggevarefirma til sammen 20 000 kroner i bestikkelser for å skjule tidligere korrupsjonshandling. Dommen ble anket av tiltalte,og ved Borgarting lagmannsretts beslutning ble anken dels henvist og dels nektet fremmet. Tiltalte anket lagmannsrettens beslutning til Høyesterett, som forkastet anken.

Borgarting lagmannsrett avsa fellende dom mot tiltalte nr. 1 den 21.06.2010, der han ble idømt straff av fengsel i ett år og ni måneder. Anke fra tiltalte ble ikke tillatt fremmet til Høyesterett, og dommen ble derved rettskraftig.

I dommen heter det blant annet:

«Ved den konkrete straffutmåling legger lagmannsretten i skjerpende retning vekt på at NN har begått korrupsjonshandlinger over flere år mens han hadde betrodde stillinger i offentlig eide virksomheter, henholdsvis ROM Eiendomsutvikling AS og Ullevål Universitetssykehus HF.»