Serviceerklæring

Sist oppdatert 11.01.2017

Saker

Anmeldelse

Tips
Avhør

Mediepolitikk

Bistand til politidistriktene


Økokrims saker

ØKOKRIM etterforsker og aktorerer store, komplekse, mer alvorlige og/eller prinsipielle saker som gjelder økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Dersom du ønsker mer detaljert informasjon om hvilke sakstyper vi behandler, se økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Anmeldelser

Mange av sakene ØKOKRIM behandler, er anmeldt av offentlige kontrollorganer eller fagmyndigheter (for eksempel Skattedirektoratet, Finanstilsynet, Konkurransetilsynet, Toll- og avgiftsdirektoratet, Forurensningstilsynet, Riksantikvaren). Politidistriktene kan be ØKOKRIM om å overta saker. Riksadvokaten kan pålegge ØKOKRIM å etterforske saker. ØKOKRIM-sjefen kan også på eget initiativ åpne etterforsking i en sak, blant annet på bakgrunn av meldinger om mistenkelige transaksjoner, etterretningsinformasjon eller omtale i mediene. Noen få saker er anmeldt av privatpersoner.

  • Dersom du er en privatperson og ønsker å anmelde en sak innenfor våre ansvarsområder, råder vi deg til å ta kontakt med lokalt politidistrikt for å anmelde saken. Dersom den er stor og alvorlig, kan du henvende deg til oss. Ta først kontakt per telefon slik at du får snakke med jourhavende jurist. Vedkommende vil så finne ut av om du skal anmelde saken skriftlig til oss eller til et politidistrikt.
  • Dersom du er tilsatt i et kontrollorgan eller en fagmyndighet og ønsker å anmelde en sak til oss, ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon før du anmelder saken. Du vil da få snakke med enten jourhavende jurist, aktuell teamleder eller ledelsen. Hvis Økokrim beslutter å ta inn saken, må kontrollorganene være beredt til å bidra med ressurser. Økokrim ønsker forøvrig ikke at kontrollorganene skal informere mediene om at de har anmeldt en sak til oss.

Tips
 

Vi ønsker tips om straffbare forhold innenfor våre ansvarsområder, forutsatt at det dreier seg om store og/eller prinsipielle saker. Tips om mindre kompliserte og mer «vanlige» saksforhold bør formidles til nærmeste politidistrikt. ØKOKRIM har en egen tipstelefon for tips om økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Tipstelefonen er bemannet i kontortiden (kl. 09.00–11.00, 12.00–15.45, på sommeren frem til 14.45). Tipsene blir registrert og vurdert, og avhengig av innholdet oversendes tipsene til lokale politidistrikter eller sentrale/lokale kontrollorganer for videre oppfølging. Dersom du ønsker å tipse oss om økonomisk kriminalitet eller miljøkriminalitet, ring desken på tlf. 23 29 11 00 eller send oss en melding til desken.okokrim@politiet.no. Til toppen

Avhør    

ØKOKRIM kan oppta forklaring (politiavhør) av mistenkt/siktet, vitne og sakkyndig, men vi kan ikke pålegge noen å avgi forklaring. Forklaringen blir skrevet ned av en etterforsker. Den som er blitt avhørt, får anledning til å lese gjennom avhøret før han/hun undertegner. Avhør av en mistenkt/siktet eller et vitne tas vanligvis opp på lydbånd. Dersom en mistenkt/siktet eller et vitne nekter å la seg avhøre med lydopptak, anser vi dette som om vedkommende nekter å avgi politiforklaring.

Du vil bli innkalt til avhør per telefon, brev eller begge deler. Avhøret gjennomføres vanligvis i ØKOKRIMs lokaler. I medhold av straffeprosesslovens § 230 plikter både vitner og mistenkte etter innkalling å møte opp for å erklære om de ønsker å forklare seg eller ikke. Dersom vitner nekter å forklare seg for ØKOKRIM (politiet), kan ØKOKRIM begjære rettslig forklaring. Vitner har normalt plikt til å forklare seg for retten med mindre de omfattes av fritaksbestemmelsene i straffeprosessloven. Mistenkte/siktede har ikke plikt til å forklare seg. Til toppen

Mediepolitikk

ØKOKRIMs overordnede mål er å bidra til allmennprevensjon og sikre lovlydighet på våre ansvarsområder. Derfor er det viktig at allmennheten blir kjent med virksomheten vår ved at våre saker omtales i mediene. Vi ønsker dermed å bidra til at mediene formidler korrekt og dekkende informasjon om vår virksomhet.

Vi holder en lav medieprofil ved saksinntak og under etterforsking, av flere grunner. Det er en betydelig belastning å komme i ØKOKRIMs søkelys, og vi ønsker ikke å bidra til å øke belastningen for de mistenkte på et tidspunkt hvor det ennå er usikkert om saken vil bli avgjort med et positivt påtalevedtak (for eksempel tiltale). Dessuten vil medieomtale på dette stadiet kunne hemme etterforskingen. Ved saksinntak og under etterforskingen går vi derfor vanligvis ikke ut med straffesaksopplysninger som ikke allerede er offentlig kjent. Det er derimot annerledes når det er truffet et positivt påtalevedtak eller når en sak er pådømt. Da veier hensynet til allmennprevensjonen tyngre enn personvernet, og åpenhet er ønskelig. Når det gjelder saker som etterforskes ved andre politidistrikter skal vi vanligvis ikke uttale oss, men henviser derfor mediene til det aktuelle politidistriktet.

Journalister har krav på innsyn i ØKOKRIMs postjournal, årsrapport, endelige budsjett, endelige regnskap, statistikk og tiltalebeslutninger. Vi legger eksempelvis ut informasjon om blant annet påtalevedtak og dommer på vår hjemmeside. Redaksjoner og journalister kan be om å bli registrert i en e-postliste for å få melding når vi legger ut informasjon på hjemmesiden om straffesaker. Vi har forøvrig forståelse for medienes tidsrammer. Målet er å gi rask tilbakemelding på alle typer henvendelser fra journalister.

  • Dersom du er journalist og ønsker kopi av ØKOKRIMs postjournal, ta kontakt med arkivansvarlig på tlf. 23 29 10 22. I ØKOKRIMs årsrapport kan du finne informasjon om endelig budsjett, endelig regnskap og statistikk. Oppdatert statistikk ligger også under statistikk på hjemmesiden.
  • Dersom du er journalist og ønsker at du eller din redaksjon skal registreres i ØKOKRIMs e-postliste for å få melding når vi legger ut informasjon på hjemmesiden om straffesaker, ring oss på tlf. 23 29 10 00 og be om å få snakke med kommunikasjonsrådgiveren eller send en melding til post.okokrim@politiet.no

Til toppen

 Bistand til politidistriktene

Vi yter bistand til politidistriktene i saker innenfor våre ansvarsområder og i andre saker hvor finansiell etterforsking har betydning. Bistanden kan variere fra noen få timers rådgivning fra én medarbeider til omfattende etterforskingsstøtte fra flere medarbeidere over mange måneder. Vi gir også bistand til vurdering av påtalespørsmål og unntaksvis til aktorater.

Økonomisk kriminalitet  

  • Dersom du har behov for å rådføre deg med en ØKOKRIM-medarbeider, kan du ringe ØKOKRIMs sentralbord på tlf. 23 29 10 00 for å bli satt over til riktig person. Enkle spørsmål besvares der og da. Krever spørsmålet nærmere utredning, vil ØKOKRIM-medarbeideren gjøre avtale med deg om den videre behandlingen. Se punktet nedenfor.
  • Dersom du har behov for mer omfattende bistand til å etterforske en sak i ditt politidistrikt, må du sende en skriftlig anmodning fra politimesteren eller statsadvokaten (jf. påtaleinstruksen § 35-7). En anmodning som er undertegnet av lederen for retts- og påtaleseksjon, aksepteres også. Før du sender bistandsanmodningen, ber vi deg om å ta kontakt med leder for ØKOKRIMs bistandsteam. Bistandsanmodningen vil bli behandlet så raskt som mulig. Påtaleansvaret og det økonomiske ansvaret forblir hos det politidistriktet som ber om bistand. Politidistriktet må stille nødvendige ressurser til rådighet.

 Miljøkriminalitet 

  • Dersom du har behov for å rådføre deg med en ØKOKRIM-medarbeider, kan du ringe ØKOKRIMs sentralbord på tlf. 23 29 10 00 for å bli satt over til riktig person. Enkle spørsmål besvares der og da. Krever spørsmålet nærmere utredning, vil ØKOKRIM-medarbeideren gjøre avtale med deg om den videre behandlingen. Se punktet nedenfor.
  • Dersom du har behov for mer omfattende bistand til å etterforske en sak i ditt politidistrikt, må du sende en skriftlig anmodning fra politimesteren eller statsadvokaten (jf. påtaleinstruksen § 35-7). En anmodning som er undertegnet av lederen for retts- og påtaleseksjon, aksepteres også. Før du sender bistandsanmodningen, ber vi deg om å ta kontakt med leder for ØKOKRIMs miljøteam. Bistandsanmodningen vil bli behandlet så raskt som mulig. Påtaleansvaret og det økonomiske ansvaret forblir hos det politidistriktet som ber om bistand. Politidistriktet må stille nødvendige ressurser til rådighet.

Inndragning 

  • Dersom du har behov for å rådføre deg med en ØKOKRIM-medarbeider, kan du ringe ØKOKRIMs sentralbord på tlf. 23 29 10 00 for å bli satt over til riktig person. Enkle spørsmål besvares der og da. Krever spørsmålet nærmere utredning, vil ØKOKRIM-medarbeideren gjøre avtale med deg om den videre behandlingen. Se punktet nedenfor.
  • Dersom du har behov for mer omfattende bistand til å etterforske en sak i ditt politidistrikt, må du sende en skriftlig anmodning fra politimesteren eller statsadvokaten (jf. påtaleinstruksen § 35-7). En anmodning som er undertegnet av lederen for retts- og påtaleseksjon, aksepteres også. Før du sender bistandsanmodningen, ber vi deg om å ta kontakt med leder for ØKOKRIMs utbytteteam (se her for oversikt over våre ledere). Bistandsanmodningen vil bli behandlet så raskt som mulig. Påtaleansvaret og det økonomiske ansvaret forblir hos det politidistriktet som ber om bistand. Politidistriktet må stille nødvendige ressurser til rådighet.

Til toppen