• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

To personer domfelt for innsidehandel

Sist oppdatert 23.10.2008

I en Økokrim-sak har Nord-Troms tingrett den 23. oktober 2008 domfelt to personer for ulovlig innsidehandel. Den ene ble dømt til 21 dagers fengsel og den andre til 30 dagers fengsel. Sistnevnte er også dømt til å tåle inndragning av gevinsten han oppnådde.

Den ene mannen ble domfelt for å ha kjøpt aksjer i VIA Travel Group ASA (VIA) kort tid i forkant av at et oppkjøp av selskapet ble gjort kjent i markedet, til tross for at han hadde mottatt innsideinformasjon om oppkjøpet. Han ervervet aksjer for kr 338 000 gjennom et selskap hvor han var eneeier, og oppnådde en gevinst på kr 52 076. I dommen er det lagt til grunn at bruddet på innsideforbudet var forsettelig.

Den andre mannen er også domfelt for å ha kjøpt aksjer i VIA samme dag og på tilsvarende grunnlag. Han ble også domfelt for å ha kjøpt aksjer i Fendexa Ltd kort tid i forkant at det ble gjort kjent i markedet at Eniro AB ønsket å kjøpe alle aksjene i Findexa Ltd. Han ervervet aksjer for til sammen kr 167 500 og oppnådde en gevinst på kr. 22 543. I dommen er det lagt til grunn at han opptrådte med forsett, og det ble i skjerpende retning lagt vekt på at han hadde begått to overtredelser. Gevinsten ble, etter fradrag for kurtasje og betalt skatt, inndratt med kr. 16 230.
I formildende retning er det lagt vekt på at saken har blitt gammel.
I dommen er det lagt til grunn at innsideinformasjonen begge de domfelte fikk, stammet fra tre personer som tidligere er domfelt av Oslo tingrett for misbruk av den samme innsideinformasjonen.

Kontaktperson i Økokrim: politiadvokat Hans Christian Koss, 95 21 54 36.