• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

ØKOKRIM anker "Amadeus-saken" mot SAS Braathens AS til lagmannsretten

Sist oppdatert 04.10.2006

Saken gjelder spørsmål om misbruk av forretningshemmeligheter tilhørende Norwegian Air Shuttle AS.

ØKOKRIM har i dag påanket Asker og Bærum tingretts dom av 20. september 2006 til Borgarting lagmannsrett.

Da Norwegian Air Shuttle AS etablerte seg i norsk innenriks luftfart som en selvstendig aktør i september 2002 ble det konkurranse i det norske markedet - etter at SAS/Braathens i en periode hadde hatt tilnærmet monopol. Konkurransesituasjonen medførte betydelig reduksjon i prisene i det innenlandske markedet. En konkurransesituasjon med kun to aktører er imidlertid sårbar. Norwegian var i tillegg i en etableringsfase, noe som gjorde selskapet ekstra sårbart for ulovlige konkurransemetoder. Denne saken gjelder seg nettopp spørsmål om SAS Braathens på ulovlig og straffbar måte misbrukte Norwegians bedriftshemmeligheter.

Saken er prinsipiell og viktig.

ØKOKRIM har påanket tingrettens dom fordi det, etter påtalemyndighetens syn, hefter en rekke feil og uklarheter ved dommen som gjør det svært uheldig om den blir stående.

Det er sparsomt med rettspraksis om misbruk av bedriftshemmeligheter. De bestemmelser vi har i norsk rett er generelt sett lite prøvd rettslig og det finnes ingen tilsvarende saker i norsk historie. Det er viktig å få prøvet grensene for de aktuelle lovbestemmelser. Dette bør vurderes av lagmannsretten i denne saken.

Anken er begrunnet med feil i

  • bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet,
  • lovanvendelsen
  • saksbehandlingen

    Saksbehandlingsfeilene er nærmere spesifisert til mangelfulle domsgrunner og unnlatt vurdering av omsubsumering til alternativt straffebud.

    Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, tlf. 932 19 628.