Skatt og avgift

Sist oppdatert 12.12.2016

Skatte- og avgiftssystemet er basert på tillit. Det er i utgangspunktet den enkelte skatte- og avgiftspliktige som skal opplyse til myndighetene om grunnlaget for hvor mye skatt/avgift som skal betales, men det er desserre ikke alle som er denne tilliten verdig. Kriminaliteten innenfor dette området er omfattende, og det offentlige påføres svært store tap hvert år.

Kalkulator

Eksempel på skatte-, avgifts- og tollunndragelser

  • Man gir uriktige opplysninger til myndighetene i selvangivelser, merverdiavgiftsoppgaver og andre oppgaver som alle er pålagt å innlevere
  • Man leverer ikke slike oppgaver i det hele tatt

Hvorfor er det viktig å bekjempe skatte-, avgifts- og tollunndragelser?

Inntektene fra skatter og avgifter er helt nødvendige for opprettholdelsen av hele vårt velferdssystem. Straffesaker som ØKOKRIM har behandlet, viser at det ofte dreier seg om svært store beløp. Budsjetterte inntekter i statsbudsjettet for 2016 er i overkant av 1 240 milliarder kroner. Samlede skatter og avgifter utgjør en betydelig del av disse inntektene, ca 930 milliarder kroner i 2016.

Konsekvenser av skatte-, avgifts- og tollunndragelser

  • Det offentliges inntektsside reduseres, noe vi alle taper på.
  • Skattemoralen i samfunnet undergraves, særlig hvis de som unndrar skatt og avgift ikke får streng nok straff.
  • Det oppstår konkurransevridning i næringslivet fordi de kriminelle kan drive et foretak med lavere kostnader.

Skatte-, avgifts- og tollunndragelser straffes etter straffeloven §§ 378-380, ligningsloven kap.12merverdiavgiftsloven kap. 21 og tolloven kap.16.

Internasjonale forhold

SelvangivelseInternasjonal skatte- og avgiftskriminalitet har tradisjonelt stilt politiet og påtalemyndigheten overfor store utfordringer. Stadig flere varer og tjenester omsettes over grensene og internasjonaliseringen har gitt de kriminelle flere muligheter. Det har også tidligere vært vanskelig å få tilgang til opplysninger fra utlandet/skatteparadiser. Her har det imidlertid skjedd en stor utvikling, og i dag er erfaringen at norske myndigheter stort sett får de opplysningen de trenger fra utlandet. Dette har medført at risikoen for å bli oppdaget er mye større enn tidligere.

Samarbeidende organer

I skatte- og avgiftssaker samarbeider ØKOKRIM med aktuelle kontrollorganer, særlig Skatteetaten med underliggende etater som regionale skattekontor og kemnere/kommunekasserere, og Tolldirektoratet.

(Foto: Shutterstock / Skatteetaten)