• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Skjerpet straff for kulturminnekriminalitet på Svalbard

Sist oppdatert 20.03.2009

I en Økokrim-sak har Hålogaland lagmannsrett dømt en mann til betinget fengsel i 21 dager og en bot på 50 000 kroner for brudd på Svalbardmiljøloven. Dette er en skjerpelse fra tingretten, som dømte mannen til en bot på 60 000 kroner. Saken er den mest alvorlige kulturminnesak som til nå har vært på Svalbard.

Dommen gjelder ulovlige byggearbeider på Taubanelageret i Longyearbyen fra februar 2003 til august 2006. Blant annet ble det oppført et tilbygg på ca. 40 m2 og omfattende grunnarbeider. Dette ble gjort til tross for at bygningen ble fredet i februar 2003 og/eller arbeidene ble foretatt innenfor sikringssonen av Taubanesentralen. Domfelte har gjenopprettet skaden. Lagmannsretten tar utgangspunkt i at lovgivning og rettspraksis viser en skjerpet holdning overfor alle typer miljøkriminalitet de senere år. Ved straffutmålingen viser lagmannsretten bl.a. også til at forebygging av ulovlig inngrepen i fredete kulturminner, uansett hvor uenig man måtte være i fredningen, regelmessig foretatt av ellers lovlydige borgere etter et rasjonelt valg, fordrer en følbar straffreaksjon.

Entrepenørselskapet som utførte deler av arbeidet i august 2006 har for dette forhold vedtatt en bot på 50 000 kroner og inndragning av vinning med 30 000 kroner.

Kontaktperson i Økokrim: førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013.