• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Streng dom i korrupsjonssak

Sist oppdatert 09.12.2005

En tidligere økonomisjef i Røde Kors er dømt til fem og et halvt års fengsel for korrupsjon. Han må også betale en erstatning på 12,4 millioner kroner. Tingretten mener at denne saken er blant de alvorligste utroskapssaker norsk rett har hatt til behandling.

Den tidligere økonomisjefen ble dømt til ubetinget fengsel i 5 år og 6 måneder for grov økonomisk utroskap ved korrupsjon mot Røde Kors. I tillegg ble han dømt til å betale 12,4 millioner kroner i erstatning til Norges Røde Kors. ØKOKRIM tok opprinnelig ut tiltale mot fire personer i denne saken. I fjor ble de tre andre tiltalte (to av dem er den tidligere økonomisjefens brødre) dømt til fengsel i henholdsvis 6 år, 4 år og 9 måneder, se egen artikkel her.

Den tidligere økonomisjefen sørget for å gi et rehabiliteringsoppdrag til et selskap som både han selv og hans to brødre stod bak. I løpet av prosjektperioden mottok Røde Kors fakturaer fra dette selskapet på til sammen ca. 17 millioner kroner mer enn det som var avtalt i kontrakten. Retten legger til grunn at den tidligere økonomisjefen sørget for utbetaling av fiktive fakturaer for minst 8,8 millioner kroner og at saken dreier seg om korrupsjon av sterkt samfunnsskadelig karakter.

I dommen heter det blant annet at den tidligere økonomisjefen ”… begikk et massivt tillitsbrudd mot Røde Kors. Som administrasjons- og økonomisjef var det hans oppgave å passe på at pengene ble forvaltet på en slik måte at Røde Kors’ målsetting som ideell, humanitær organisasjon ble ivaretatt på beste måte. I stedet benyttet han sin posisjon til å sørge for at store beløp kom både ham selv og hans nærstående til gode. Røde Kors ble påført et stort økonomisk tap. Det er etter rettens oppfatning spesielt graverende at en humanitær organisasjon som Røde Kors med hovedformål å hjelpe nødstilte mennesker blir utsatt for en slik utroskap. Retten finner det klart at det for en organisasjon som er avhengig av et godt omdømme for å motta bidrag for derved å kunne settes i stand til å yte hjelp, er skadelig når et slikt tillitsbrudd begås. Dersom det kommer for dagen at bidrag forsvinner til utro tjenere, anser retten at dette vil ha en klart negativ effekt på sikt. Også stoltheten ved å arbeide i en organisasjon hvor slikt avdekkes, vil påvirkes i negativ retning og kan gå utover virksomhetens arbeid. Sammenlignet med den relativt beskjedne rettspraksis som foreligger på området finner retten at denne saken er blant de alvorligste utroskapssaker norsk rett har hatt til behandling. De sterke allmennpreventive hensyn tilsier at det må reageres strengt. Det foreligger en rekke straffskjerpende momenter, som den kreativitet, oppfinnsomhet og intensitet som ble utvist i tillegg til at det straffbare forholdet pågikk over lang tid og at det oppsto et betydelig økonomisk tap.”

Straffen er i samsvar med aktors påstand.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Lars Stoltenberg, tlf. 952 96 048.