• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tidligere advokat dømt for økonomisk kriminalitet

Sist oppdatert 14.03.2014

I en ØKOKRIM-sak har lagmannsretten dømt en tidligere advokat til fengsel i tre og et halvt år for kreditorunndragelse, grovt skattsvik på 2,7 millioner kroner og to grove bedragerier på totalt 4,5 millioner kroner. I tillegg er han dømt for merverdiavgiftskriminalitet og brudd på bokføringsloven. Den domfelte må også betale en bot på 300 000 kroner. Videre ble han ilagt inndragning av 300 000 kroner, og han må betale erstatning til NAV med 500 000 kroner.

Mannen hadde i årevis en betydelig svart økonomi, der inntekter på rundt 10 millioner kroner ble kanalisert inn i selskaper og konti i skatteparadiser. Samtidig hadde mannen ved rettens kjennelse fått innvilget gjeldsordning med sine kreditorer, og han mottok attføringspenger fra NAV. Inntektene og formuen i utlandet ble holdt skjult for skattemyndighetene, kreditorene og NAV.

I dommen heter det blant annet: «(Domfelte) har over lang tid vist et fast forbrytersk forsett (…) han har brukt (selskap i utlandet) til å sluse inntekter unna norsk beskatning og som gjemmested for unndratte inntekter. Han har også (…) motsatt seg innsyn i, og beslag av midler stående på, de aktuelle konti. Hadde ikke ØKOKRIM aksjonert mot domfelte etter henvendelse fra amerikanske myndigheter (…), ville samtlige straffbare handlinger sannsynligvis ha forblitt uoppdaget».

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Andreas Schei, tlf 909 91 643