Trendrapporter fra Økokrim

Sist oppdatert 09.11.2016

Profesjonelle rådgivere bidrar i stadig større grad til økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. På tross av høyt fokus på å bekjempe disse kriminalitetsformene forventer ØKOKRIM at trusselen generelt vil øke. Det viser ØKOKRIMs nye trusselvurdering.

Trendrapport 2015–2016: Økt profesjonalisering

Last ned PDF-versjon

Profesjonelle rådgivere bidrar i stadig større grad til økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. På tross av høyt fokus på å bekjempe disse kriminalitetsformene forventer ØKOKRIM at trusselen generelt vil øke. Det viser ØKOKRIMs nye trusselvurdering.

Proft og organisert

Bruken av profesjonelle rådgivere innenfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet fremstår som økende. Dette gjelder blant annet skattelovbrudd, hvitvasking, korrupsjon, bedragerier og forurensingskriminalitet, som sammen med arbeidsmarkedskriminalitet fortsatt utgjør de største kriminalitetstruslene.

Kunnskapsbasert innsats

«Profesjonelle rådgivere bidrar i stadig økende grad til økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. De muliggjør at kriminelle aktører kan utføre kompleks økonomisk kriminalitet og til at både kontroll og etterforsking blir mer ressurskrevende. Dette bidrar til å øke den overordnede trusselen, skade det tillitsbaserte samfunnssystemet vårt og fremtidig verdiskapning. ØKOKRIM ser det som viktig å bidra med en kunnskapsbasert oversikt over trusselbildet for å sikre en felles innsats mot områder som utgjør en særlig risiko», sier ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea.

Arbeidsmarkedskriminalitet og farlig avfall

Arbeidsmarkedskriminalitet er et fenomen som omfatter flere  typer kriminalitet. For å slå tilbake denne kriminaliteten, må alle ta ansvar; fra privatpersoner som får altfor gode tilbud på oppussing til innkjøpsansvarlige i næringsliv og offentlig sektor. Det er også en betydelig trussel at Norge ses på som et attraktivt land å hvitvaske i.  Det er økt risiko for at norske banker vil bli brukt både for transitt, å tilsløre midlers opprinnelse og oppbevare utbytte fra utenlandske kriminelle. Med fortsatt stor deltakelse fra norsk næringsliv i, og omfattende bistand til, korrupsjonsutsatte land vil sannsynligvis trusselen for korrupsjon øke noe. Innen forurensningskriminalitet er ulovlig avfallshåndtering den største og viktigste trusselen. Ellers utpeker fiskerinæringen seg som en næring hvor miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet utøves på en organisert måte.

ØKOKRIMs trusselvurdering bygger på informasjon fra politidistriktene, ØKOKRIMs fagmiljøer, en rekke kontrollorganer, interesseorganisasjoner, ulike nasjonale og internasjonale politiorganisasjoner, forskning og åpne kilder.

I år presenteres to vurderinger. Trusselvurderingen foku­serer på de viktigste truslene og utviklingstrekkene innen økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Av­slutningsvis presenteres tre områder av norsk økonomi hvor vi mener trusselen for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet er spesielt stor: finansmarkedet, arbeidsmarkedet og fiskerinæringen. For en gjen­nomgang av alle lovbruddskategorier henviser vi til risikovurderingen.

Kontaktperson i ØKOKRIM: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006.

Trendrapport 2013–2014: Fortsatt sårbar velferd

Last ned PDF-versjon

Vi unndrar trolig skatt for nærmere 130 milliarder i året og flere svindler med merverdiavgiften, mens det kan synes som korrupsjon ikke aksepteres i samme grad som før. Det er noen av konklusjonene i ØKOKRIMs nye trusselvurdering.

Fortsatt sårbar velferd

En svensk undersøkelse viser at omkring fem prosent av BNP kan unndras beskatning årlig, noe som for Norge tilsvarer omkring 136 milliarder kroner. Når det gjelder trygdeutbetalinger, viser en mørketallsundersøkelse at omkring seks prosent, det vil si rundt to milliarder kroner, av norske sykepenger går til noen som ikke skulle hatt dem. Totalt sett gir skatte- og trygdesvindel en stor nasjonaløkonomisk belastning som går utover fellesgodene.

«Svindel med skatt, avgifter og trygd er sammen med korrupsjon, arbeidsmiljø- og forurensingskriminalitet de største truslene innenfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet i Norge i dag. Velferden vår blir sårbar når penger som skulle gått til for eksempel skole og sykehjem frarøves fellesskapet fordi noen urettmessig velger å berike seg selv. Men en sannsynlig synkende sosial aksept for korrupsjon, som trolig har sammenheng med de siste årenes offentlige oppmerksomhet på (og realitetsorientering i forhold til) denne kriminalitetsformen, viser at det går fremover på noen områder, selv om vi slett ikke kan si at det har ført til mindre korrupsjon», sier ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea.

Farlig avfall og sosial dumping

Innenfor forurensning gir avfallshåndtering de største utfordringene. Ulovlig eksport av EE-avfall (utrangerte el-artikler) til utviklingsland er en ansvarsfraskrivelse fra vestlige land. I Afrika og Asia håndteres ikke avfall på en miljømessig forsvarlig måte. Innen arbeidsmiljøkriminalitet vurderes sosial dumping å være den største trusselen. Det synes blant annet å være en økt organisering rundt utnyttelse av utenlandske arbeidstakere, som på grunn av manglende kjennskap til språk og rettigheter stiller langt svakere enn de norske.

Organisert og profesjonelt

Man ser jevnt over en fortsatt økende organisering og profesjonalisering innen økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Proffe aktører som bankfolk, advokater, meglere eller lignende gir større profesjonalitet og et skinn av legitimitet. Når det gjelder merverdiavgiftsvindel er det i noen tilfeller etablert virksomheter kun for å gjennomføre avgiftssvindel ved fiktive fakturaer. Også når det gjelder håndtering av farlig avfall er det observert en utvikling mot at profesjonelle kriminelle tar større del av avfallshåndtering både nasjonalt og internasjonalt. ØKOKRIM mener at politi og påtalemyndighet i større grad bør være oppmerksomme på slike aktører.

ØKOKRIMs trusselvurdering bygger, i tillegg til materiale fra ØKOKRIM, på innsamlet informasjon fra politidistriktene, Kripos, Skattedirektoratet, NAV, Toll- og avgiftsdirektoratet, Klima- og forurensingsdirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og Riksantikvaren, i tillegg til andre kilder.

Trendrapport 2011–2012: Velferdssamfunnet under press

Last ned PFD-versjon

Svindel med skatt og trygd, korrupsjon og forurensingskriminalitet er de største truslene innenfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Det viser ØKOKRIMs nye trusselvurdering.


Ønsker du å se tidligere versjoner av trendrapporten, ta kontakt med oss her.