• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Yarasaken (2014)

Sist oppdatert 07.04.2017

I januar 2014 vedtok Yara International ASA (Yara) et forelegg fra ØKOKRIM på tilsammen 295 millioner kroner. Beløpet omfattet en bot på kroner 270 millioner samt inndragning av utbytte på kroner 25 millioner. Forelegget gjaldt tre tilfeller av grov korrupsjon: Yara benyttet bestikkelser overfor høytstående offentlige tjenestemenn i henholdsvis Libya og India, samt overfor en leverandør i Russland.

I desember 2016 fant juryen i Borgarting lagmannsrett den tidligere juridiske direktøren i det børsnoterte selskapet Yara skyldig i to tilfeller av grov korrupsjon i Libya og i India. Yara-saken er den mest alvorlige korrupsjonssaken som er pådømt i Norge når det kommer til størrelsen på bestikkelsesbeløpet, fordi det er begått av et medlem av konsernledelsen i et børsnotert selskap og fordi det dreier seg om bestikkelser av høytstående myndighetspersoner. Bestikkelsene som ble tilbudt hadde et omfang på vel 43,5 millioner kroner, og ble kamuflert som agenthonorarer. Tre andre personer ble frikjent. I dommen avsagt i januar 2017 ble straffen for den tidligere juridiske direktøren i selskapet syv års fengselsstraff. Dommen er anket til Høyesterett og er dermed ikke rettskraftig.

ØKOKRIM har gjennomført en omfattende internasjonal etterforsking i saken, og fått betydelig hjelp av myndighetene i Sveits, Frankrike og USA for å avdekke de faktiske forholdene. I alt 13 jurisdiksjoner har bistått ØKOKRIM i etterforskingen.