Regelverket i Norge

roma_cepol_avfall.jpgI 2009 startet daværende miljøkontakt på Majorstua politistasjon, Pål Martin Eid, et arbeid med å håndheve forbudet mot eksport av avfall. Det var et relativt nytt problem at konteinere ble pakket med brukte gjenstander som bildeler, hvitevarer, elektroniske produkter, bruksgjenstander m.m. og sendt til utviklingsland, hovedsakelig i Afrika. Gjennom et samarbeid med Tollvesenet og SFT (nå KLIF), og ikke minst gjennom lokal opplæring av politipatruljene, ble flere forsendinger stanset. Samarbeidet avdekket imidlertid en svakhet i den norske implementeringen av EU-forordningen om eksport av avfall. Overtredelsen er en forseelse, og så lenge konteinerne ikke har passert grensen, er dette å regne som forsøk på en forseelse og dermed ikke straffbart.

KLIF har nå oversendt forslag om endring av forskriften til departementet, som innebærer å heve strafferammen til fengsel i inntil to år, noe som vil gjøre overtredelsen til en forbrytelse. Da vil også forsøk på eksport være straffbart, og alvorlige overtredelser får et akseptabelt straffenivå i forhold til konsekvensene av denne formen for kriminalitet. Flere land – deriblant Sverige – har gjennomført tilsvarende lovendringer for å kunne håndheve eksportforbudet fullt ut.

Italiensk politi

Seminaret fant sted i vakre omgivelser; et kloster fra 1920 som i dag huser en politihøyskole for videreutdanning og samarbeid mellom de fem politistyrkene i Italia: de to militære etatene Carabinieri og Guardia di Finanza (toll- og avgiftspolitiet), og de tre sivile etatene Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato (miljøpolitiet) og Polizia penitenziaria (fengselspolitiet).

I Europa er det kun Italia som har et eget politikorps egnet til bekjempelse av miljøkrim-inalitet. Spania har dog en tilsvarende avdeling under Guardia Civil. Corpo Forestale ble etablert i 1822 for å ta vare på skogområdene etter flere år med ødeleggende kriger. Utfordringene og oppgavene har utviklet seg gjennom årene.

I dag har Corpo Forestale 8 300 ansatte, og er delt inn i seks spesialiserte avdelinger. De har flere skoler hvor elevene får opplæring innen forskjellige fagområder, slik som vannsport, fjelltjeneste, redningstjeneste og mattrygghet, samt to rideskoler for ryttertjeneste. Korpsets hovedoppgave er å beskytte naturressursene og økosystemene, men de har også ansvar for å bekjempe og etterforske skogbranner, kontrollere mattrygghet for landbruksprodukter, drive redningsarbeid og skredvarsling m.m. De er godt utstyrt, og har blant annet 35 helikoptre og en del marine fartøyer.

Carabinieri har siden 1986 hatt en egen enhet for bekjempelse av miljøkriminalitet utført av organiserte kriminelle grupper. I tillegg har også de en spesialisert enhet for bekjempelse av «matkriminalitet». Det går mest på forfalskning og etterligning av merkevarer, og et samarbeidsprosjekt med flere andre land i EU (Bacchus) har vist at det i stor utstrekning er organiserte kriminelle grupper som står bak denne virksomheten.

En av de store sakene som ble presentert på seminaret, var som tatt rett ut av en film. Operasjon «Kong Midas» startet i 2002. Oberstløytnant Bellotti gav et interessant bilde av kreative kriminelle grupper som tjener store penger på ulovlig avhending av farlig avfall fra forskjellige industrivirksomheter.

Den napolitanske mafiaens involvering i avfallsbransjen er for øvrig godt beskrevet i boken «Gomorra» som kom ut i 2006, og som film i 2008.

Lovlig avfallshåndtering er en svært innbringende virksomhet, og de organiserte kriminelle gruppene har evnen til å infiltrere enhver bransje og ta ut stor fortjeneste. Ulovlig avfallshåndtering regnes som mer inntektsbringende og mindre risikabelt enn andre former for kriminalitet.

roma_cepol_avfallsbotteI et prosjekt som ble gjennomført av de regionale myndighetene i Campania fattet politiet interesse for et masseuttak ved Napoli hvor et foretak drev med kompostering. Beboere merket noen ganger vond lukt, og foretaket hadde tidligere vært i søkelyset for ulovlig avfallshåndtering. Omfattende spaning og etterforsking viste at den napolitanske mafiaen – Camorraen – styrte flere avfallsmeglerfirmaer, kompostfirmaer og transportfirmaer samt en lagringsplass forskjellige steder i Italia. Kompostfirmaene hadde blant annet tillatelse til å behandle husholdningsavfall, og en av dem tok imot slam fra garverier og hermetikkfabrikker samt annet spesialavfall. Meglerne tilbød de laveste prisene på avfallsbehandling på markedet. Gjennom dokumentforfalskning ble avfallet fiktivt behandlet og transportert en rekke ganger, og stadig gradert til en lavere risikokategori. I virkeligheten ble avfallet hverken behandlet eller transportert, men enten deponert eller spredd som gjødsel på markene i området.

Rettssaken pågår fortsatt der 42 personer står tiltalt for å være del i et organisert kriminelt nettverk som behandler avfall ulovlig, dokumentforfalskning, bedrageri samt utpressing. Det er tatt beslag i 20 avfallsbehandlingsfirmaer med kontorer og laboratorier, 20 lastebiler, fem jordbrukseiendommer og et deponi.

Som jeg sa innledningsvis var inntrykket at organiserte grupper involverer seg stadig mer i miljøkriminalitet. Nyere etterforsking indikerer imidlertid at mafiaen nå deltar mer indirekte i avfallsbransjen gjennom transportsektoren og massedeponering, og holder en lav profil.

Her bør nevnes at ulovlig avfallshåndtering fortsatt regnes som en av de raskest voksende områdene innen organisert kriminalitet, og at den største økningen finner sted mellom land
i Nordvest-Europa og Nordøst-Europa*.

Men miljøkriminalitet er et dynamisk felt hvor det stadig åpner seg nye muligheter for fortjeneste i takt med samfunnsutviklingen. Hundesmugling er et eksempel som jeg vil komme litt inn på senere.

Kommandant Ciampelli fra Corpo Forestale presenterte en sak som har vært under etterforsking det siste året. Det gjaldt eksport av returplast samt tøy fra klesindustrien til Kina, hvor det er et stort behov for råmaterialer.

Alle deltakerne gav korte presentasjoner av aktuelle utfordringer, og noen hadde lengre innlegg. Det var representanter fra Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Frankrike, Ungarn, Italia, Latvia, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sverige og Norge samt Europol.

Politioverbetjent Erwin Verheuge fra Belgia har utarbeidet en veileder for kontroll av avfallstransport på flere språk, blant annet norsk. Han nevnte også en konkret sak han hadde jobbet med som gjaldt ulovlig transport av mer enn 2000 tonn aluminiumsavfall fra Norge til Frankrike i 2009. Dette var ikke brudd på eksportforbudet ut av EU, men reglene for transport av farlig gods i Europa, siden det nederlandske meglerfirmaet og det tyske transportselskapet manglet de nødvendige tillatelsene. På denne måten unndro man store beløp i avgifter og bankgarantier. Avfallet i seg selv hadde en verdi av 2 millioner euro.

I min presentasjon gav jeg en kort innføring i organiseringen av miljøetterforskingen i Norge, og nevnte to saker fra de siste årene. Den ene var Vest Tank-saken i Gulen, som er den strengeste dommen som er avsagt for brudd på forurensningsloven i Norge, og som dreier seg om internasjonal avfallstransport og avfallsbehandling hvor et helt lokalsamfunn ble rammet. Den andre saken gjaldt eksport av EE-avfall fra Larvik til Malaysia og Kina, og er under etterforsking hos ØKOKRIM.

Den ene representanten fra Nederland, Klaas Redder, er ekspert på biogassproduksjon, og holdt et interessant innlegg om ulovlig tilsetting av forskjellig avfall i denne virksomheten. Dette kan medføre eksplosjonsfare og forurensning til luft, vann og jord.

forside_manual_avfallPablo Salazar fra Europol vektla EU-politisamarbeidet gjennom Europol Liaison Officers (ELO) og Joint Investigation Teams (JIT). Europol har kompetanse på bekjempelse av organisert kriminalitet samt alvorlig miljøkriminalitet som ulovlig handel med truede arter. I konkrete saker kan Europol sette sammen JIT-lag med etterforskere fra involverte land. Dette verktøyet er hittil ikke brukt innen miljøkriminalitet. Gjennom datasystemet The Europol Platform for Experts (EPE), som er en sikker base hvor politieksperter kan utveksle kunnskap, mønsterpraksis og usensitive opplysninger, samarbeides det i arbeidsgrupper på konkrete områder, blant annet miljøkriminalitet: Envicrimenet.

Til slutt vil jeg nevne omfattende organisert hundesmugling. Vi fikk presentert en aktuell sak hvor det var smuglet 400 valper fra Ungarn til Italia. Veterinærer på begge sider produserte falske dokumenter, og merket valpene med en ungarsk databrikke som ble byttet ut med en italiensk databrikke ved ankomst fordi italienske valper er mer verdt. Valpene blir smuglet når de er kun to måneder gamle og det er ca. 50 prosent dødelighet.

Mattilsynet i Norge har jobbet mye med innførsel av hunder fra Øst-Europa via Sverige til Norge den siste tiden. Hundene er ikke vaksinert mot rabies eller dvergbendelorm, som begge deler er dødelige for mennesker. De averteres blant annet på Finn.no for 10 000–20 000 kroner, og overleveringer skjer på offentlige steder. Kjøpere blir bedratt i og med at hundene ofte ikke er rasehunder.

Noter

Litteratur

  • Saviano, Roberto 2006 Gomorra, Aschehoug forlag

Relaterte lenker på internett