Tekst: politioverbetjent Thomas Lauritzen, ØKOKRIM  /  Foto: Torstein Myhre, Naturkontakten

I Stjørdal 22.–23. mai kunne leder av Norsk Miljøpolitiforening (NMPF) Nils Roger Duna ønske velkommen til årets utdanningsseminar, som rettet søkelyset mot kulturminner, fugler og betydningen av våtmarksområder for stasjonære og trekkende arter. Marinarkeolog Fredrik Skoglund fra NTNU fortalte om marine kulturminner og den viktige kulturarven som finnes under vann. Han pekte på hovedårsakene til tap og skade på disse kulturminnene: heving/plyndring, næringsvirksomhet og naturlig nedbryting. Kunnskapsbehov er den største utfordringen, fortalte Skoglund og oppfordret politiet til å huske på disse kulturminnene, der det er store mørketall.

Arkeolog Helle Vangen Stuedal tok for seg det globale fenomenet bergkunst. Deltagerne fikk en grundig teoretisk innføring og ekskursjon til blant annet Leirfall, som er et av de største bergkunstfelt i Nord-Europa. Vangen forklarte at bergkunsten dessverre til stadighet er utsatt for hærverk og skadeverk, og at reaksjonene fra politiet etter hennes syn var for milde.

FiskeørnDag to var i sin helhet viet til våtmarksområder og fugler som lever i disse områdene. Det ble pekt på hvor sårbare disse områdene er for menneskelige inngrep, og Norges forpliktelser gjennom Ramsarkonvensjonen om bevaring og bærekraftig bruk av disse områdene. Ved ekskursjon til Klostergården på Tautra fikk deltagerne se moloforbindelsen med fastlandet som eksempel på inngrep som fikk mange uheldige følger. I dag er moloen delvis åpnet, og en ser nå en positiv utvikling av sjøområdet. Det var også et særlig fokus på fiskeørnen, hvor bestanden i Norge er på bare 200 hekkende par, men utviklingen er positiv.

Samlet var det et godt gjennomført seminar, med gode forelesninger og nyttig erfaringsutveksling.

Foto: Fiskeørnens bestand i Norge er foreløpig lav, men utviklingen er positiv. På bildet blir fiskeørnunger heist ned fra reiret for ringmerking og måling av vitale mål. Fuglene er satt på bakken før og etter ringmerking. De er rolige og prøver ikke å stikke av. Foto: Torstein Myhre