Av politiadvokat Tarjei Istad, Økokrim

Seniorrådgiver Arild Sørensen, Direktoratet for naturforvaltning (DN), kjenner igjen problemstillingene sakene fra Balestrand og Fana reiser. DN har ut fra blant annet disse sakene satt ned en arbeidsgruppe for å se hva som eventuelt kan gjøres for å sikre human jakt uten dagslys.

– Å skyte på bøen er en human jaktform hvis den utøves riktig, men problemet oppstår når det er fare for bomskudd utover den risiko man må kunne godta. I saken fra Fana synes retten å ha lagt seg på en relativ liberal forståelse av § 19. Det må vi bare ta til etterretning og så jobbe med regelverket.

 

Viltet må ikke lide

I arbeidsgruppa sitter Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Norsk Kennel Klub, Statens naturoppsyn og Direktoratet for naturforvaltning.

– Arbeidsgruppas mål er å komme frem til en felles virkelighetsforståelse av felling i den mørke delen av døgnet, og videre hva man kan gjøre for å sikre at den er forsvarlig. Skyting på morgensiden i månelys når hjorten står i ro på innmarksbeite, vil for eksempel absolutt kunne være forsvarlig. Poenget er at det må være godt nok lys til å kunne se hva du skyter på – kjønnet på dyret osv. Vi ser også på bruk av kunstig lys, ettersøkshund og annet som går inn i vurderingen av om jakten er human.

Sørensen peker på at for skjønnsmessige regler gjør det vanskelig for jegeren å avgjøre om han er på rett side av loven. I tillegg viser rettspraksis at straffesakshåndteringen blir usikker.

– Utfordringen er å lage regler som er forståelige og som aksepteres i slik grad at de etterleves i praksis. Det viktigste er imidlertid at viltet ikke lider. Inhuman jakt vil skade jaktas anseelse, og det er ingen tjent med, sier Sørensen.

 

Norske regler for norske forhold

Arbeidsgruppa ser på alle sider av saken, og Sørensen er også kjent med reglene i våre naboland.

– Reglene i Sverige og Danmark er annerledes og passer ikke uten videre på norske forhold. Hensynene bak disse reguleringene bygger i større grad på tradisjon og et behov for bestandsregulering.

Arbeidsgruppa ser ikke på spørsmålene rundt bevissikring i saker om mulig ulovlig felling.

– Hvem som skal obdusere osv. må avgjøres av politiet, sier Sørensen.

Gruppa tar sikte på å være ferdig med sitt arbeid i løpet av våren 2010. Innstillingen vil være en anbefaling til direktoratets ledelse.