Av spesialetterforsker Antonio B.S. Poléo, Økokrim. Illustrasjonsfoto.

 

HummerSituasjonen

Bestanden av hummer, eller europeisk hummer (Homarus gammarus), i Norge har variert fra år til år, men frem til 1960 var denne variasjonen aldri direkte urovekkende. I følge fangsstatistikkene har imidlertid hummerbestanden sunket jevnt og systematisk siden 1960 og frem til midten av 80-tallet. Etter dette har den ligget på et lavmål, og i den nye norske rødlisten for sjeldne og truede arter som ble lagt frem i fjor, sto hummeren oppført på listen som «nær truet» (mer om rødlisten på side 20–23). Det betyr at den for øyeblikket ikke karakteriseres som direkte truet eller sårbar, men at det ikke skal mye til før den blir det. Dersom vi fortsetter å fiske etter hummer utenfor fangssesongen, særlig i sommermånedene før hummerlarvene har forlatt moren, eller fortsetter å ta opp hummer under minstemålet, vil det ikke ta mange år før arten rykker oppover på rødlisten.

Situasjonen for hummeren er spesielt urovekkende i Norge. Frem til 1960 fanget man rundt 800 tonn hummer årlig i Norge, mens man i dag ligger på rundt 50 tonn. I Storbritannia har fangstene ligget rundt 1300 tonn årlig siden før krigen, og gjør det fortsatt. I Frankrike har fangstene også vært stabile, rundt 300 tonn årlig. I Irland har derimot fangstene økt jevn og trutt, fra rundt 200 tonn årlig på 70- og 80-tallet til opp mot 800 tonn i 2004. Forsker Jan Atle Knudsen ved Havforskningsinstituttet har uttalt til Aftenposten at Norge er det landet i Europa som har forvaltet hummerbestanden dårligst. Det er derfor på høy tid at myndighetene prioriterer arbeidet med å bevare den norske hummerbestanden.

 

Truslene

Den store etterspørselen etter hummer er kanskje den viktigste trusselen mot arten. Hoteller og restauranter betaler godt for den edle råvaren, og det er mye som tyder på at det foregår en relativt omfattende svart omsetting av hummer både i og utenfor fangstsesongen. I tillegg er det fristende for privatfolk å kunne servere delikatessen for familie og venner. Politiet peker ut hyttefolk og båtturister som en annen trussel mot hummeren. Politibetjent Knut Olaf Knudsen i Agder politidistrikt har uttalt til Aftenposten at ulovlig fiske etter hummer er spesielt ille i fellesferien. Han trekker frem at mange ikke kjenner til reglene, men at andre bevisst bryter loven. En annen «turist» som de senere årene har seilt opp som en potensiell og alvorlig trussel mot den norske hummerbestanden er den amerikanske hummeren (Homarus americanus). Denne kan du lese mer om på side 25-26, om fremmede arter i norsk natur.

 

Aksjon

13. juli i år ble det gjennomført en stor aksjon – den største noensinne – mot ulovlig hummerfiske på sørlandskysten. Agder politidistrikt sammen med Kystvakten, Statens Naturoppsyn, Fiskeridirektoratet og Økokrim sto bak aksjonen. Aksjoner av denne typen er viktige ledd i kampen mot å bevare hummerbestanden i Norge. Videre har Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet sammen utarbeidet informasjonsmateriale for å bevisstgjøre folk både om hummerbestandens bekymringsfulle situasjon og om bestemmelsene som gjelder for fredning og fiske.

 

Miljøkriminalitet

Fiske etter hummer utenfor fangstsesongen er miljøkriminalitet. Førstestatsadvokat og leder for Miljøteamet hos Økokrim, Hans Tore Høviskeland, har tidligere skrevet om ulovlig hummerfiske og rettsavgjørelser i Miljøkrim 2/3-2002, side 21–22. Du finner også annet stoff om hummer og hummerfiske i det samme Miljøkrimbladet fra 2002. Ulovlig utsetting av hummerteiner kan gi bøter på mellom 3 000 og 5 000 kroner pr. teine, og dersom man blir tatt for å ha fanget en hummer ulovlig kan boten bli opptil 10.000 kroner. Enda mer alvorlig er det dersom man fisker etter hummer innenfor hummerreservater. Risør havn og Flødevigen ved Arendal er eksempler på slike reservater i Aust-Agder, hvor hummeren er totalfredet og hvor det foregår forskning nettopp for å studere effekten av fredning på hummerbestanden. Det finnes også et slikt reservat ved Bolærne utenfor Nøtterøy i Vestfold, og ved Kvernskjær på Hvaler i Østfold.

 

Fredningstider og bestemmelser

Det er viktig at publikum sjekker hvilke fredningstider som gjelder der de bor eller ferdes:

  • Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane er hummerenfredet fra 1. januar til 1. oktober klokken 08:00.
  • I Møre og Romsdal er hummeren fredet fra 1. juni til 16. september klokken 08:00
  • I Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er hummeren fredet fra 1. juli til 16. september klokken 08:00.
  • I Tysfjord kommune i Nordland er hummeren fredet fra 1. mai til 1. oktober kl. 08:00.
  • I resten av landet (Nord-Norge) er hummeren fredet fra 15. juli til 1. oktober kl. 08:00.

Man må kjenne bestemmelsene som gjelder for fangst av hummer dersom man får lyst til å prøve seg som hummerfisker

  • På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista er det forbudt å sette ut fangstredskaper på grunnere vann enn 25 meter.
  • I Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er det forbudt å sette ut fangstredskaper på grunnere vann enn 15 meter. Dette gjelder ikke dersom krabbeteinen eller redskapen har minst en sirkelformet fluktåpning på minst 80 mm i diameter på hver side. I teiner med flat bunn skal åpningen plasseres helt nede ved redskapsbunnen. I teiner med sylinderform (tønneform) skal åpningene være helt nede ved redskapets bunn, men ikke lenger nede enn at det blir fri passasje gjennom åpningene når redskapet står ute for fangst.
  • I Møre og Romsdal er det forbudt å sette ut fangstredskaper på grunnere vann enn 10 meter.

Utenom fredningsperioden er minstemål for hummer 24 cm (ryggskjold, carapax, 8,3 cm) fra svenskegrensen til og med Vest-Agder, og 25 cm (carapax 8,8 cm) i resten av landet.