Tekst: førstestatsadvokat Harald L. Grønlien, Rogaland statsadvokatembete  //  harald.gronlien@statsadvokatene.no

Leteboringen ble utført med boreriggen West Alpha, og Centrica Energi var operatør for plattformen. Den 20. mai 2010 ble det under støping av et foringsrør identifisert klumper i tørrsementen som skulle benyttes til støpingen. Klumpene skyldtes fuktighet, og de medførte operasjonelle problemer ved blanding og pumping av sement. Sementen var oppbevart i en tank på dekket på plattformen. Det ble ansett som nødvendig å fjerne den fuktige sementen.

Retur av sementen til båt, manuell fjerning med håndmakt (spade) og overføring av sement med slage til container ble vurdert som mulige løsninger på problemet. Av ulike grunner ble disse løsningene ikke funnet hensiktsmessige. Den påfølgende dag ble om lag 80 tonn sement sluppet i sjøen fra plattformen. Sementen ble ledet over bord med slage, og utslippet besto hovedsakelig av tørt, finpartikulært sementstøv, men også noen fuktige sementklumper.

Det ble ikke påvist skade på det marine miljøet etter utslippet.

Det ble i august 2013 fra Rogaland statsadvokatembeter utferdiget forelegg mot Centrica Energi for overtredelse av forurensningsloven § 78 annet ledd jf. første ledd a, jf. forurensningsforskriften § 41-7 og § 22-4.

Det er i forelegget lagt til grunn at utslippet under andre strømningsforhold kunne fått større konsekvenser for de beskyttede korallforekomstene i nærheten. Boten ble satt til 500 000 kroner. I tillegg ble det i forelegget medtatt bestemmelse om inndragning av 235 000 kroner. Inndragningen relaterte seg til det som transport av sementen til land og deponering der ville ha kostet. Forelegget er vedtatt.