lukas.jpg

Tekst: førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, ØKOKRIM  /  Foto: Politiet

Avlivningsbestemmelser

Etter norsk rett er det ikke straffbart å avlive dyr. Det er heller ikke noe krav om at avlivningen må ha en (moralsk) aktverdig grunn. Dyrevelferdsloven skal bidra til at dyr har det godt mens de lever, og til at de blir avlivet på en forsvarlig måte. Dyrevelferdsloven § 12, jf. forskrift om avlivning av hund og katt, bestemmer hvordan hunder kan avlives – enten ved skudd mot hjernen, med et elektrisk apparat godkjent av Mattilsynet eller med medikament eller annet giftstoff, herunder gasser. Ved avlivning med medikament eller annet giftstoff må en veterinær foreta avlivningen eller være til stede.

Sakens fakta

Natt til torsdag 17. juli 2014 avlivet 30-åringen hunden Lukas ved å binde den til et betongrør og kaste den utfor Krapfossbrua, slik at den døde av drukning. Avstanden fra broa og ned til sjøen er ca. 6,5 meter. Søndag 20. juli ble en politipatrulje, som var i nærheten av Karpfossbrua, kontaktet av en kvinne som hadde oppdaget noe i vannet hun mente kunne være en hund. Patruljen fikk kontakt med en båteier i nærheten, og fikk hjelp til å ta opp det som viste seg å være en hund. Tidligere Østfold politidistrikt satte i gang etterforskning og fant raskt hundens identitet og registrerte eier via chipnummeret. Hunden ble også obdusert.

Saken fikk stor medieoppmerksomhet. Det ble arrangert minnestund, og folk la ned blomster ved Karpfossbrua. På det meste var det over 100 mennesker ved minnestunden og engasjementet spredte seg til hele landet. En lørdag i oktober 2014 møtte flere tusen mennesker opp for å demonstrere for dyrs rettigheter utenfor Stortinget.

Som følge av den store medieoppmerksomheten meldte domfelte seg for politiet dagen etter at hunden var funnet. Han erkjente forholdene og forklarte at han og samboeren hadde overtatt Lukas en måneds tid før avlivningen. Hunden var to år gammel, og fordi den var ustabil, pep og tisset inne, hadde de tidligere eierne bestemt seg for at den skulle avlives. Domfelte og samboeren ville gi hunden en ny sjanse, og overtok den som et siste forsøk på å få skikk på den. Bryderiet med Lukas fortsatte imidlertid, og etter noen uker bestemte domfelte seg for å avlive hunden. Han vurderte å slå den i hodet med en hammer, men var redd for å bomme slik at hunden ville lide. Han forkastet også andre avlivningsmetoder, blant annet valgte han å ikke bruke veterinær, fordi det kostet 2000 kroner. Av en bekjent hadde han hørt at drukning var en human måte å dø på, og han bestemte seg derfor for å drukne hunden.

Mannen ble tiltalt for to grove overtredelser av dyrevelferdsloven. Det ene straffbare forholdet var at avlivningen ikke hadde vært i samsvar med regelverket, og det andre var at han hadde utøvd vold mot hunden.
Domfelte ble i tingretten idømt seks måneders ubetinget fengsel og forbud mot å eie, holde eller bruke hund og andre husdyr for en periode på ti år, i medhold av dyrevelferdsloven § 33 annet ledd jf. første ledd. Påtalemyndigheten hadde påstått ett års ubetinget fengsel, og både påtalemyndigheten og domfelte anket dommen til lagmannsretten. Lagmannsretten reduserte straffen til 90 dagers ubetinget fengsel, og forbudet mot å eie, holde eller bruke hund og andre husdyr ble satt til fem år.

Høyesteretts vurdering

Påtalemyndigheten anket straffutmålingen til Høyesterett og la ned en påstand om 10 måneders ubetinget fengsel. Høyesterett uttalte blant annet: «Det er ikke gitt hvor strengt et tilfelle som dette skal straffes. Jeg finner imidlertid aktors påstand om en straff av fengsel i 10 måneder etter fradrag for tilståelse, som vesentlig for streng. En slik straff vil ikke stå i et rimelig forhold til et realistisk straffenivå for de store dyretragedier.» Høyesterett la videre vekt på: «Ved fastsettelsen av straff er det først og fremst handlingens grovhet som er styrende. Det betyr at det må stå sentralt hvor mange dyr som rammes, hvor stor lidelse de er påført, og graden av skyld.» Høyesterett la også vekt på at dyr skal behandles med respekt, og at allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres med en viss styrke når man har avklart at det foreligger brudd.

Høyesterett uttalte også: «Det bidrar til å gjøre forholdet grovt at domfeltes handling var forsettlig og overlagt – han hadde tid til å komme på bedre tanker.» Høyesterett la imidlertid også en viss vekt at domfelte, selv om han burde ha visst bedre, hadde trodd at drukning var en human måte å avlive hunden på. Han hadde nemlig spurt en kamerat om dette var en human avlivningsmåte, noe kameraten hadde bekreftet. Personlig mener jeg at dette skulle ha vært skjerpende. Når han først var inne på tanken om at det kunne være inhumant, mener jeg det heller er skjerpende enn formildende at han kun spurte en kamerat og ikke en fagkyndig person, for eksempel en veterinær. Man må sette seg inn i følgene av en så dramatisk handling.  

Forbudet mot å eie, holde eller bruke hund og andre husdyr er ikke straff, jf. Rt. 2015 s. 489, og aktor la i Høyesterett ikke ned påstand om noen endring i forhold til det lagmannsretten hadde fastsatt, det vil si fem års forbud. 

Skjerpet straffenivå

Dette er første gang Høyesterett har behandlet straffutmålingen etter dyrevelferdsloven, som trådte i kraft 1. januar 2010. Dommen innebærer en vesentlig skjerping av straffenivået sammenliknet med Høyesteretts praksis etter den gamle dyrevernloven. I tillegg har man med denne saken fått satt søkelyset på dette området. Det vises også til lederen i dette nummeret av Miljøkrim.