Etterforskere fra andre politidistrikter eller medarbeidere fra kontrolletatene trekkes inn i etterforskingen ved behov. Selv om hvert etterforskingsteam er tildelt et særskilt ansvar for spesielle sakstyper, skal alle team (bortsett fra miljøteamet, som har et klart avgrenset saksfelt) i prinsippet kunne behandle enhver sak innenfor ØKOKRIMs ansvarsområder. Etterforskingsteamene får også bistand fra administrasjonsavdelingen, seksjon for fagstøtte og -utvikling, dataavdelingen og sekretariat som utfører fellestjenester.

For pressebilder av ØKOKRIM-ansatte, se vår Flickr-side (lenke)

Organisasjonskart

Orgkart_2019_norsk.png

Ledelsen ved ØKOKRIM

ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea (født: 1965)

Arbeidserfaring

 • 2009 – i dag: ØKOKRIM-sjef
 • 2004 – 2008: Assisterende ØKOKRIM-sjef
 • 2001 – 2004: Førstestatsadvokat, ØKOKRIM
 • 2000 – 2001: Kst. statsadvokat, Riksadvokatembetet
 • 1999 – 2000: Kst. førstestatsadvokat / politiadvokat, ØKOKRIM
 • 1998 – 1999: Kst. politiinspektør, Uttrøndelag politidistrikt
 • 1997 – 1998: Politiadvokat, ØKOKRIM
 • 1997 – 1997: Kst. statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter
 • 1995 – 1997: Rådgiver, Finansdepartementets skattelovavdeling
 • 1993 – 1995: Forsker, Institutt for offentlig rett, Oslo

Utdannelse

 • 2008 – 2009: Topplederprogrammet (Politihøgskolen/Politidirektoratet)
 • 2001: Advokatkurset
 • 1993: Cand. Jur, Universitetet i Oslo

Verv

 • 2014 – 2016: Utvalgsmedlem, Straffeprosessutvalget
 • 2010 – 2018: Medlem, Politihøgskolens styre
 • 2008 – 2009: Utvalgsmedlem, Metodekontrollutvalget (NOU 2009:15)
 • 2001 – 2016: Medlem i Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK)
 • 2001 – i dag: Redaksjonsmedlem, Tidsskrift for Strafferett
 • 1995 – 2004: Tilknyttet Det juridiske fakultet, Oslo; undervisning og sensur
 • 1995 – 1996: Sekretær, Inndragningsutvalget (NOU 1996: 21)

 

Ass. ØKOKRIM-sjef Hedvig Moe

Arbeidserfaring

 • 2016 – i dag: Ass. ØKOKRIM-sjef
 • 2015 – 2016: Politiadvokat, Vest politidistrikt
 • 2013 – 2015: Rådmann, Ullensvang herad
 • 2010 – 2013: Førstestatsadvokat, ØKOKRIM
 • 2008 – 2009: Aktor/Legal Officer, The United Nations' International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)
 • 2007 – 2008: Seniorrådgiver, Finansdepartementet
 • 2005 – 2007: Førstestatsadvokat, ØKOKRIM
 • 2003 – 2005: Politiadvokat, ØKOKRIM
 • 2000 – 2002: Dommerfullmektig, Sunnhordland herredsrett
 • 2000 – 2000: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen

Utdannelse

 • 2002 – 2003: Master of Laws by Coursework (LLM), University of Melbourne, Australia
 • 2000 – 2001: Advokatbevilling, Oslo
 • 1993 – 1999: Juridikum, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo


For pressebilder, se vår Flickr-side (lenke)

Avdelingsledere

Avdeling

Leder

Telefon

Avdeling 1

avdelingsleder Petter Nordeng

23 29 10 27

Avdeling 2

avdelingsleder Sven Arild Damslora (fungerende)

23 29 11 19

Avdeling 3

avdelingsleder Aage Aase

23 29 11 10

Miljøkrimavdelingen

avdelingsleder Hans Tore Høviskeland

23 29 10 72

Enheten for finansiell etterretning

avdelingsleder Sven Arild Damslora

23 29 11 19

Administrasjonsavdelingen

avdelingsleder Jorun Pedersen

23 29 10 00

Dataavdelingen

avdelingsleder Thomas Walmann

23 29 10 00

Teamledere

Avdeling/Team

Teamleder

Telefon

Avdeling 1

Konkursteamet

statsadvokat  Jens Halvard Bachke (fungerende)

23 29 13 42

Skatteteamet

politiadvokat Elisabeth Frankrig (fungerende)

23 29 10 15

Avgiftsteamet

førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik

23 29 10 16

Avdeling 2

Korrupsjonsteamet

kst. førstestatsadvokat Esben Kyhring (fungerende)

23 29 11 06

Bedrageri- og korrupsjonsteamet

førstestatsadvokat Trude Stanghelle

23 29 10 41

Verdipapirteamet

spesialetterforsker Thor-Johan Kleppestø (fungerende)

23 29 11 26

Avdeling 3

Utbytteteamet

førstestatsadvokat Geir Kavlie

23 29 10 81

Hvitvaskingsteamet

førstestatsadvokat Håvard Kampen

23 29 10 32

Bistandsteamet

politiinspektør Roger Broen

23 29 10 00

Miljøkrimavdelingen

Miljøkrimteamet

statsadvokat Inge Svae-Grotli

23 29 11 85

Enheten for finansiell etterretning

Analyseteamet

politioverbetjent Merete Klingenberg

23 29 10 91