Oslo tingretts dom 11. mars 2008

Under snekkerarbeider på et hus falt en mann ned fra en stige og døde momentant. Tiltakshaveren ble tiltalt for brudd på arbeidsmiljølovens krav til HMS-plan, sikker jobb-analyse mv. Han sa seg ikke skyldig fordi han mente at det dreide seg om en vennetjeneste, ikke et arbeidsforhold.

Dette var Oslo tingrett ikke enig i. Selv om avdøde ble engasjert som bekjent av tiltaltes gode venn gjennom 20 år og det ikke var ført bevis for annen betaling enn tannbehandling til 20-25 000 kroner og en ferietur samt utsikter til lån, fant retten at det dreide seg om «virksomhet som sysselsetter arbeidstaker», jf. arbeidsmiljøloven § 1-2. Det ble ansett som helt usannsynlig at det ikke i tillegg skulle ytes pengevederlag når avdøde og hans kamerat arbeidet i 80 dager.

Retten avviste at det var et oppdragsforhold, særlig fordi det ikke forelå noen skriftlig avtale mellom partene eller formalisering av arbeidernes virksomhet. De var ikke registrert eller betalt skatter eller avgifter. De kunne heller ikke la andre utføre arbeidet.

Dermed ble det domfellelse. Den omfattet også mangelfull innkvartering av de to, jf. arbeidsmiljøloven § 4-4, idet det manglet dusj og toalett der hvor tiltakshaveren hadde innlosjert dem.

Straffen ble satt til betinget fengsel i 30 dager og 30 000 kroner i bot. I tillegg ble det inndratt 30 000 kroner, som skjønnsmessig ble ansett som besparelse ved å ikke utarbeide risikovurderinger, sikre for dårlig, ikke skaffe dusj og toalett mv.

Dommen er rettskraftig.