Tekst: Statsadvokat Tarjei Istad, ØKOKRIM. Foto: Miljøkoordinator Torvil Selås, Agder politidistrikt.

I år deltok Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Statens naturoppsyn, Skjærgårdstjenesten og Friluftsetaten sammen med ØKOKRIM og politidistriktene Østfold, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland og Hordaland. 

ØKOKRIM har utarbeidet et veiledende notat for reaksjonsfastsettelse i saker om ulovlig hummerfiske. Notatet kan fås ved henvendelse til ØKOKRIMs miljøteam. 

Det siste året er det også kommet to tingrettsdommer på området. En yrkesfisker som hadde fanget 46 rognhummer og forsøkt å skjule det ved å børste vekk rogn, ble ved Dalane tingretts tilståelsesdom 28. oktober 2010 dømt til betinget fengsel i 45 dager og 20 000 kroner i bot, samt inndragning av 15 000 kroner. Fengselsstraffen ville blitt utbetinget om det ikke var for formildende omstendigheter, særlig lang saksbehandlingstid hos politiet. Romsdal tingrett dømte ved dom 13. oktober 2010 (TROMS-2010-112768) en mann som hadde fisket med 21 teiner uten fluktåpning til betinget fengsel i 15 dager og 15 000 kroner i bot, samt inndragning av de ulovlige teinene. Forholdet ble oppdaget av Kystvakten da domfelte var i ferd med å tømme teinene, som inneholdt 22 hummer.

Fiskeridirektoratet har varslet at de vil foreta ytterligere kontroller fremover.

I forrige nummer av Miljøkrim skrev Alf Ring Kleiven, Havforskningsinstituttet, om mulig svart omsetning av hummer (Miljøkrim 1/2011 side 23). Miljøkrim har spurt Fiskeridirektoratet om å skrive en artikkel knyttet til temaet og forhold Ringen peker på, men direktoratet har opplyst at det ikke har hatt kapasitet til det nå.

 

Hummerfangst

 

Måling av hummer Fangstredskap, legg merke til fluktåpningen
Bildene er tatt under aksjonen og er beskrivende for hvordan den foregår. Hummeren blir tatt opp og deretter målt. Utstyret blir også sjekket, se fluktåpningen på høyre bilde. Den er tett.