Av politioverbetjent Steinar Sunde, miljøkoordinator ved Agder politidistrikt

Selås

Politioverbetjent Torvild Selås jobber som miljøkoordinator ved Agder politidistrikt. Kontroll av garn er en av oppgavene som følger med denne jobben. Foto: Naturoppsyn Peter Hermansen, Statens naturoppsyn (SNO)

Den daglige miljøinnsatsen i politidistriktet styres av to miljøkoordinatorer i 50 % stilling. Torvild Selås med kontorsted i Tvedestrand og Steinar Sunde med kontorsted i Søgne. Miljø-koordinatorene er underlagt Fellesoperativ samordningsenhet. Begge koordinatorene kombinerer miljøfunksjonen med ordinært politiarbeid i de resterende 50 %.
Hver av de geografiske driftsenhetene har hver sin miljø-kontakt. Vi har tre jurister med miljøansvar med kontorsted i henholdsvis Mandal, Kristiansand og Arendal. I 2006 er budsjettet til miljøkoordinatorene 20 000 kroner.

De siste årene har antall miljøstraffesaker ligget på i overkant av 300. Hovedtyngden av dette er fiskerisaker.

Straffesakene etterforskes i utgangspunktet av det lokale tjenestested. Det er ønskelig at miljøkontaktene i størst mulig grad står for etterforskningen, dersom det er praktisk mulig. Miljøkoordinatorene er behjelpelige og bistår med alt fra råd og vink til større involvering i etterforskningen av enkeltsaker. Til hjelp i etterforskningen har vi utarbeidet tiltakskort og sjekklister innenfor en del forskjellige emner, som er tilgjengelige på intranett og PO`s planmodul.

Agder politidistrikt er et omfattende distrikt sett med miljøfaglige øyne. Vi har alt fra store fjellområder til en langstrakt kyst. I nord har vi Setesdal Vesthei/ Ryfylkeheiene landskapsvernområde som det klart største verneområdet i distriktet. Formålet med vernet er blant annet å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa.

Sørlandskysten er et meget populært rekreasjonsområde. Den lange kyststrekningen byr på utfordringer knyttet til blant annet bygging i strandsonen, sjikanøse stengsler, fiskeri, kulturminner og jakt. To av landets fire hummerreservater ligger på Agderkysten. I samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust- og Vest-Agder har vi plukket ut 10 objekter som fungerer som vår sårbarhetsanalyse i påvente av det IKT-baserte verktøyet det har vært snakket om en stund.

 

Effektive punktaksjoner

Miljøforum er godt etablert i Agder. Forumet har en rekke faste deltakere, samt at andre inviteres alt etter hva som er på dagsorden.

For å ha god og fornuftig struktur på arbeidet har vi jevnlige møter hvor vi legger planer av forskjellig karakter. Et eksempel er planleggingsmøter for kontrollvirksomheten. På disse møtene tar vi utgangspunkt i gitte føringer, tidligere utarbeidet årshjul, og sårbarhetsanalysen. Dette sammenholdes med vår lokalkunnskap om hvor og når og på hvilken måte innsatsen bør konsentreres for å oppnå en mest mulig målrettet innsats, ut fra ressursene som er tilgjengelige. Dette munner ut i det vi i Agder kaller punktaksjoner. Slike aksjoner er i hovedsak rettet mot eksempelvis sjøfugljakt, hummerfiske, fiske etter anadrom fisk i sjøen, og motorferdsel i utmark. Punktaksjonene utføres under ledelse av politiet og i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som SNO, Statskog, Kystvakta og Fiskeridirektoratet, alt etter hvilken type kontroll det er snakk om. Antall personer med begrenset politimyndighet (BP) er kraftig redusert de senere år. Per i dag er det primært i tilknytning til de lakseførende elvene at oppsynsmenn er tildelt BP.

 

Kart

Agder politidistrikt

  • Agder politidistrikt har 9 geografiske driftsenheter fordelt på 27 tjenestesteder.
  • 570 stillingshjemler
  • Ca 26.000 straffesaker
  • Ca 250 km øst-vest og nord-syd
  • Ca 120 nautiske mil kystlinje
  • 29 kommuner
  • 264.000 innbyggere

Miljøkoordinatorer
Politiets miljøkoordinatorer i Agder arbeider tett sammen med Statens naturoppsyn (SNO). Politioverbetjent Steinar Sunde og naturoppsyn Carl Erik Kilander fra SNO driver her oppsyn på sjøen.
Foto: Naturoppsyn Peter Hermansen, SNO.