Tekst: seksjonsleder Ragnhild Orvik, og miljøkrimansvarlig Tonje Johnsen, Klif. Foto: Klif

Kontroll Klif og TollvesenetFoto: Tollvesenet og Klif har i fellesskap stoppet flere konteinere med farlige leker og andre produkter beregnet for gatesalg og markeder.
Her undersøker Klif-kontrollør Anneke Frøysa en sprayboks.

Vi lever alle i en kjemisk hverdag, omgitt av vanlige forbrukerprodukter som maling, lakk og lim, leker, jakker, møbler og treningsutstyr. Mye av dette inneholder kjemikalier som er farlige for helse og miljø. Det er knyttet stor bekymring til alvorlige langtidsvirkninger som skader på forplantningsevnen, herunder redusert fruktbarhet og skader på immunforsvar. Noen av kjemikaliene kan akutt forgifte barn og voksne og gi lever- og lungeskader, svekket konsentrasjonsevne og kreft. Selv om mange produkter kan være trygge å bruke, kan stoffene i produktene være skadelige hvis de havner i miljøet og tas opp i næringskjeden til dyr og mennesker. Mange bekker små blir én stor å, og det er svært viktig med en miljømessig forsvarlig innsamling og behandling når produktene kasseres.

I Europa er det innført et strengt regelverk som skal forhindre negative konsekvenser av industriens kjemikaliebruk. Vi som forbrukere skal kunne føle oss trygge på at produkter ikke inneholder forbudte kjemikalier, at informasjonen på emballasjen om innhold, farer og riktig bruk er korrekt og forståelig, og at flasken med syre har barnesikret lukning. Regelverket er strengt fordi følgene av lovbrudd kan være alvorlige.

Omfattende og gjentatte brudd på regelverket

Produktene vi som forbrukere kjøper i Norge i dag, er stort sett importert, og som regel fra Asia, og særlig Kina. Det er mange importører, fra store internasjonale selskaper til enkeltpersoner, og betydelige mengder varer krysser grensen til Norge og det norske markedet.

Som forurensningsmyndighet jobber Klif daglig for å minimere risikoen ved å videreutvikle regelverket og kontrollere at produsenter, importører og forhandlere følger loven. Hvert år finner vi produkter med ulovlige kjemikalier, og kjemikalier som ikke er korrekt merket med opplysninger om helse- og miljøfare. En utfordring er at importører lar seg friste av et parti med billige varer fra Asia, uten å kjenne innholdet av farlige stoffer, for så å selge det med stor fortjeneste.

Kontrollresultatene våre viser at regelverket etterleves i altfor liten grad, særlig hos mindre, uprofesjonelle importører og produsenter. Men heller ikke hos mer profesjonelle importører og produsenter tas dette regelverket tilstrekkelig alvorlig. Ingen av virksomhetene Klif kontrollerte i 2011, overholdt alle krav til import og omsetning av kjemikalier. Over halvparten av dem hadde mangelfulle eller feilaktige opplysninger om sine produkter og de helse- og miljøfarlige egenskapene.

Vi ser at tilsynsarbeidet nytter, og at det er en forbedring neste gang vi kommer på kontroll, men vi opplever likevel for ofte at de samme bruddene gjentar seg år etter år, og at regelverket bevisst ignoreres. Det er særlig disse tilfellene vi velger å anmelde til politiet.

For mange saker henlegges

Manglende etterlevelse av regelverket og potensialet for helse og miljøskade gjør at produkt- og kjemikalieområdet peker seg ut som en form for miljøkriminalitet hvor behovet for straffesanksjon er stort. De mest alvorlige sakene anmeldes av Klif, og i perioden 2008 til 2011 ble syv saker anmeldt til politiet på grunn av brudd på produkt- og kjemikalieregelverket.

En av de mest alvorlige sakene som vi har anmeldt, er den såkalte Bindeez-saken, som vi anmeldte i 2008. Her hadde et firma importert og omsatt Bindeez lekeperler til barn som inneholdt et forbudt stoff som likner det narkotiske stoffet GHB (gammahydroksydbutyrat). Får man dette i seg, kan det føre til koma, pustebesvær, forstyrrelser av hjerterytme og anfall. Det er kjent at barn har falt i koma og blitt innlagt på sykehus som følge av Bindeez-perler. Dessverre ble denne saken henlagt av politiet fordi forholdene ble foreldet mens etterforskningen pågikk. Klif var svært misfornøyd med politiets håndtering av denne saken, og tok opp saken med overordnet politimyndighet. Riksadvokaten ba Oslo statsadvokatembeter følge opp saken overfor det aktuelle politidistriktet.

Totalt er nesten halvparten av sakene vi har anmeldt siden 2008 for brudd på produkt- og kjemikalieregelverket, blitt henlagt av politiet, tre saker er under etterforskning, mens status for den siste saken er uklar.

Kjemikalier Helse- og miljøfarlige kjemikalier

Kjemikalier er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger. Kjemiske stoffer og stoffblandinger omfatter:

  • Kjemiske stoffer: grunnstoffer og deres kjemiske forbindelser med andre grunnstoffer, slik de forekommer naturlig eller industrielt fremstilt
  • Stoffblandinger: oppløsninger eller faste, flytende og gassformige blandinger av to eller flere kjemiske stoffer

Kjemikalier brukes i mange forskjellige produkter og produksjonsprosesser. Vi kan vanskelig tenke oss et moderne samfunn uten utstrakt bruk av kjemikalier. Farlige kjemikalier kan inngå i en rekke produkter vi ikke er vant til å forbinde med helse- og miljøfare. Eksempler er tekstiler, møbler, PC-er og annet elektronisk utstyr.

Kjemikalier kan ha negative effekter både på helse og miljø. Høye enkeltdoser av kjemikalier kan gi akutte effekter. Langvarig eksponering for lave doser er imidlertid mer vanlig. Omfanget av kroniske skader og langtidsvirkninger som forårsakes av kjemikalier, er langt dårligere kjent enn omfanget av akutte virkninger.

De alvorligste miljøeffektene av miljøgifter er hormonelle forstyrrelser, forstyrrelser i reproduksjonsprosessene samt arvestoffskader. Effektene kan føre til en nedgang i forplantningsevnen, som kan være alvorlig for enkelte arter. Svekket helse og immunforsvar er en annen alvorlig effekt.

Kjemikalier kan forårsake alvorlige helseskader som akutte forgiftninger og kroniske skader og langtidsvirkninger som for eksempel kjemiske allergier og lever-, nyre-, lungeskader. Redusert fruktbarhet, fosterskader, arvestoffskader og krefter andre skader og sykdommer. Kjemikalier kan forårsake skade på immunforsvaret og nervesystemet.

Kilde: miljostatus.no. Les mer om kjemikalier på erdetfarlig.no.

Klif ønsker samarbeid og prioritet

Klif vil også i 2012 prioritere arbeidet med produkt- og kjemikaliekontroller. Vi vil bruke våre egne virkemidler så effektivt som mulig for å sikre at regelverket følges, og samtidig vil vi anmelde de mest alvorlige sakene til politiet. Vi vil forklare politiet enda bedre hvorfor disse sakene er alvorlige. Rettsområdet er ofte ukjent for politiet, og det er viktig at vi bidrar med vår fagkompetanse, både ved å gi et godt grunnlag for politiet gjennom våre anmeldelser, og ved å bistå politiet i etterforskningen. Vi har blant annet erfart at det kan være nyttig for politiet med bistand under avhør.

For å oppnå at importører og produsenter følger produkt- og kjemikalieregelverket, er vi avhengige av et godt samarbeid med politiet. Vi frykter at det store antallet henleggelser kan undergrave vårt tilsynsarbeid, og bidra til å opprettholde bransjens manglende vilje til å ta regelverket på alvor. Vi håper derfor våre anmeldelser får den nødvendige prioritert av politidistriktene, og at vi får et godt samarbeid i disse sakene. Dersom vi får flere saker hvor de ansvarlige blir straffet, og vinning inndratt, vil vi oppnå større grad av etterlevelse av produkt- og kjemikalieregelverket, og vi får forhåpentligvis stoppet noen av de verste aktørene i bransjen.

Kommentar fra ØKOKRIM

– Såkalt produkt- og kjemikaliekriminalitet kan gjelde for eksempel leker eller maling med giftig innhold. Det dreier seg således om miljøkriminalitet som kan ha alvorlige følger for mennesker og natur. Ulovlig innhold er selvsagt farlig, men også manglende merking kan ha konsekvenser.

ØKOKRIMs erfaring er at disse sakene ofte er godt forberedt av tilsynsmyndigheten, og at forvaltningens sakkyndighet også kan og bør brukes i tiden etter anmeldelse. Som ellers på miljøområdet er det viktig at bøtene ikke er så lave at den allmennpreventive effekten uteblir. ØKOKRIM har tidligere uttalt at bøter til foretak på miljøområdet alltid må være av en viss størrelse, og bare unntaksvis settes lavere enn 50 000 kroner, jamfør Håndbok i bekjempelse av miljøkriminalitet, ØKOKRIMs skriftserie nr. 17 side 50, og er saken alvorlig bør boten være langt høyere enn 50 000 kroner.

Dette sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, leder av Miljøkrimavdelingen til Miljøkrim.