Formålet med oppsynet og den overordnede rollen til SNO er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet, jf. naturoppsynsloven § 1. Loven retter seg følgelig både mot naturen selv og mot menneskelig adferd i naturen. En del tilsyn i form av naturoppsyn utføres som et såkalt helhetlig oppsyn. Oppsynet retter seg både mot naturtilstanden og mot overholdelse av regelverk innenfor oppsynets ansvarsområde.

Naturoppsynsloven § 2 første ledd pålegger oppsynet å føre kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, lakse- og innlandsfiskloven, småbåtloven § 40 og markaloven blir overholdt. Det samme gjelder forurensningsloven så langt departementet bestemmer. Småbåtlovens § 40 er siste tilskudd på listen over de lover oppsynet plikter å føre etterlevelseskontroll med, og kom inn i samband med revisjon av loven i fjor.

I samband med revisjon av naturoppsynsloven i 2013 ble også hjemmelsgrunnlaget for Statens naturoppsyns kontrollvirksomhet presisert med nærmere angivelse av oppsynets fullmakter og kontrollobjektets plikter.

Etterlevelse av de enkelte lovverk gjøres først og fremst gjennom veiledning, informasjon og kommunikasjon, men slike virkemidler er ikke alltid tilstrekkelige. Anmeldelse og trussel om straff vil være ett av flere håndhevings- og sanksjonsmidler (administrative sanksjoner) til rådighet for det statlige oppsynet. Prinsipielle og alvorlige miljølovbrudd blir alltid anmeldt. Det samme gjelder saker der den allmennpreventive effekten ved å anmelde er stor.

Foruten brudd på de åtte miljølovene anmeldes også overtredelser av bestemmelser i andre lovverk når de avdekkes under kontroll med miljølovene og det anses hensiktsmessig, for eksempel overtredelser av bestemmelser i havressursloven og vegtrafikkloven.

I 2013 ble det anmeldt 196 lovbrudd fra SNOs faste ansatte og gjennom tilsyn SNO kjøper fra Statskog Fjelltjenesten i Nordland og Troms. Dette er lavere tall enn foregående år, blant annet ble det i 2012 anmeldt 472 lovbrudd. Dette skyldes hovedsakelig færre anmeldte forhold etter lakse- og innlandsfiskeloven. Fra 1. januar 2013 ble det statlige naturoppsynet gitt adgang til å inndra visse fiskeredskap og fangstredskap som er satt ut i strid med loven eller forskrift i medhold av loven. For 2013 har dette nye virkemiddelet resultert i 255 inndratte fiske- og fangstredskaper, redskaper det tidligere ble tatt beslag i (i medhold av begrenset politimyndighet) og som ble anmeldt til lokalt politi. Oversikten viser også at SNO har anmeldt flere forhold det siste året etter motorferdselloven og naturmangfoldloven enn i 2012. For regelbrudd etter motorferdselloven er det flest tilfeller av ulovlig snøscooterkjøring. Når det gjelder brudd på naturmangfoldlovens regler, er det en overvekt av lovbrudd i verneområder (landskapsvernområder, nasjonalpark og naturreservat).    

Det er avgitt flest anmeldelser til Østfinnmark, Troms og Hordaland politidistrikt.  

Per 1. mars 2014 hadde SNO mottatt underretning om saksavgjørelse i 88 av de anmeldte sakene. Av disse har man 49 forelegg, én dom på bot, én dom på frifinnelse, fire påtaleunnlatelser og 33 henleggelser. For de henlagte forholdene er 20 henlagt grunnet manglende opplysninger om gjerningsperson, 12 etter bevisets stilling og én grunnet manglende saksbehandlingskapasitet. Flere av henleggelsene er fulgt opp med klage til overordnet påtalemyndighet, primært gjelder dette forhold henlagt etter bevisets stilling.