www.okokrim.no

Artikler

Publisert

Artikler

Organisert kriminalitet

Justisdepartementet sendte i juli i år ut et forslag om endringer i blant annet straffeloven § 60a om organisert kriminalitet. Bakgrunnen for forslaget var uttalelser i Justisdepartementets Meld St 7 (2010–2011) Kampen mot organisert kriminalitet om at manglende bruk av bestemmelsen kan tyde på at den har fått et for snevert anvendelsesområde.

Lovlig opphold?

Debatten om tiggere i telt har gått landet rundt det siste året. Den 14. november 2012 avsa Oslo byfogdembete en kjennelse om at beboere i en teltleir ved Sognsvann i Oslo må fravike eiendommen med hjemmel i tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd, bokstav e. Avgjørelsen er ikke rettskraftig når dette skrives. Men den gir en fin anledning til å belyse det underliggende spørsmålet: Hva er tillatt innen rammene av friluftslovens teltregler?

– Det er lett å gjøre avfall til gull

Tittelen på denne artikkelen er et utsagn italiensk politi overhørte da de avlyttet en telefonsamtale mellom mafiamedlemmer. I oktober deltok politiførstebetjent. Thor Erling Mikkelsen og jeg på CEPOLs seminar «Illegal Trafficking of Waste and Organized Crime» i Roma. Inntrykket vi sitter igjen med, er at det er mange måter å tjene penger på ulovlig håndtering av avfall, at det er lav oppdagelsesrisiko og stor fortjeneste, og at organiserte kriminelle grupper involverer seg stadig mer i flere typer miljøkriminalitet. Man snakker om «ecomafia».

Kompetansekilder på nett

På Internett finnes en rekke nettsteder med informasjon for alle som arbeider med miljø og miljøkriminalitet. Innholdet er omfattende og spenner mellom lover og forskrifter, nyheter og publikasjoner, bilder og kartverk, arbeidsområder og oppgaver, organisasjonskart og adresser samt lenker til andre miljørelaterte nettsteder. Vi har gjort et utvalg som vi tror kan være til nytte for våre lesere.

Behov for økt samarbeid

Seminaret om «artskyddsbrott» som WWF i Sverige hadde tatt initiativ til satt fokus på naturmangfoldskriminalitet og behovet for å forbedre samarbeidet mellom myndigheter som jobber med å forebygge og bekjempe denne typen kriminalitet.

Når inntrer jaktforbudet ved ettersøking av skadeskutt storvilt?

Høyesterett avsa 12. september 2012 en dom der spørsmålet var hvor lenge en jeger og et jaktlag har jaktforbud etter å ha skadeskutt en elg, jf. utøvelsesforskriften § 27. Hvert år felles nær 35 000 elg i Norge. Det finnes ikke tall på hvor stor andel dyr som blir skadeskutt, men tallet antas å ikke være ubetydelig. Dommen er en rettsavklaring for jaktforbud etter slike hendelser.

Millionbot til TINE SA

Den 22. august 2011 omkom en meieriarbeider under arbeid med spyling av en tømt drikkevarecontainer ved Tine SA avd. Bergens meierianlegg på Minde i Bergen. Etterforskingen av ulykken avdekket alvorlig svikt i meieriets rutiner ved risikovurdering av kjemikaliebruk i bedriften. Tine SA avd. Bergen har vedtatt et forelegg på 1 000 000 kroner for overtredelse av arbeidsmiljøloven og kjemikalieforskriften.

Langt akuttutslipp fra Yara-fabrikker

For tredje gang siden 2009 er Yara fabrikker i Porsgrunn bøtelagt for manglende kartlegging og risikovurdering av sin virksomhet. 2 080 tonn flytende kalksalpeter rant ut i sjøen over en periode på ca. 14 timer før det ble oppdaget!