Tekst: politiadvokat Mona Ransedokken, ØKOKRIM

Når et foretak er mistenkt eller siktet i en straffesak, må det oppnevnes en partsrepresentant for foretaket, jf. straffeprosessloven § 84a. Partsrettighetene som siktet utøves da av denne personen, og vedkommende registreres på ØKOKRIM med rollen «annet» i BL.

Illustrasjonsbilde, avhørLovens system er at det er selskapet selv som velger ut hvem som skal representere foretaket. Selskapet er ikke forpliktet til å peke ut den personen som det etter den naturlige kompetansefordelingen i selskapet synes naturlig å velge. Så vidt mulig bør det imidlertid ikke utpekes noen som selv er siktet for den overtredelsen saken gjelder. Dersom ingen er utpekt, antas det at påtalemyndigheten kan forholde seg til den som tegner selskapets firma eller på annen måte utad fremstår som leder.

Foretaket, partsrepresentant og vitner

Det er bare foretaket som får status som siktet. Den rettslige representanten for foretaket får bare slik status selv dersom det er aktuelt å holde ham personlig ansvarlig for handlingen.

Et foretak er også beskyttet av vernet mot selvinkriminering. Partsrepresentanten vil derfor, på lik linje med personlig siktede, kunne nekte å forklare seg på vegne av foretaket dersom foretaket ved hans forklaring risikerer straff. Dette vil gjelde selv om det ikke er partsrepresentanten personlig som har overtrådt straffebudet.

Ansatte og tillitsmenn i foretaket anses ikke som siktet i saken, men som vitner. Disse har derfor forklaringsplikt for retten, med de begrensninger som følger av straffeprosessloven §§ 123 og 124. For de ansatte som selv har overtrådt straffebudet, men ennå ikke har status som mistenkt, vil det være aktuelt å påberope straffeprosessloven § 123. Vitneforklaring vil imidlertid ikke kunne nektes gitt på bakgrunn av at foretaket risikerer straff. Dersom det underveis i etterforskingen fremkommer forhold som gjør at ansatte og/eller tillitsmenn vil kunne holdes personlig straffeansvarlige ved siden av foretaket, må disses status endres fra vitner til mistenkte. Dette vil typisk være aktuelt når man ved mistanke om foretaksstraff på grunnlag av anonyme eller kumulative feil, under avhør finner frem til den eller de som er ansvarlige for den aktuelle overtredelsen i selskapet.

Forsvarer i avhør

Når det gjelder bruk av forsvarer under avhør, er det bare siktede som i utgangspunktet har rett til å la seg bistå av forsvarer under utenrettslige avhør. Ved avhør av partsrepresentanten vil derfor foretakets forsvarer kunne være til stede. Ved vitneavhør av ansatte og tillitsmenn fra foretaket, har forsvarer ikke krav på å være til stede. Bestemmelsen i påtaleinstruksen § 8–13 om at siktedes forsvarer kan få lov til å være til stede under avhør av vitner dersom dette kan skje uten skade for etterforskingen, må i slike sammenhenger praktiseres strengt.

Som klar hovedregel ved ØKOKRIM tillater vi ikke at foretakets forsvarer er til stede under avhør av foretakets ansatte. Bakgrunnen for dette er at de ansatte antas å ville kunne forklare seg mindre fritt når en representant for deres arbeidsgiver er til stede under avhøret. Tilsvarende bør man forsøke å unngå at foretaket og representanter for foretaket som personlig er siktet, benytter samme forsvarer. For det første vil disse kunne ha motstridende interesser i saken, slik at samme forsvarer er utelukket, jf. straffeprosessloven § 95 siste ledd. I tilfeller der interessene mellom de siktede ikke er motstridene, er det for så vidt ikke forbud mot bruk av samme forsvarer. Hensynet til å sikre en mest mulig fri forklaring om selskapets forhold fra den som er personlig siktet kan imidlertid også her tale for at foretaket og personlig siktede representeres med hver sin forsvarer, dersom dette er mulig å få til.