gps_mobil_sms_teknologi_oesterud_istad_bredde.jpg

Tekst: politioverbetjent Espen Østerud og førstestatsadvokat Tarjei Istad, ØKOKRIM  /  Foto fra saken: politiet, illustrasjonsfoto: Shutterstock

I oktober 2012 foretok Vestfold politidistrikt ransaking hos en mann i Andebu i en spritsmuglersak. Det som møtte tjenestepersonene der, var ikke sprit, men enorme mengder døde, levende og utstoppede dyr og fugler. Det viste seg at mannen var en autorisert preparant som tidligere hadde hatt utstopping av dyr og fugler som levevei. Han var nå 100 prosent uføretrygdet.

Politiet kontaktet både Miljødirektoratet og Mattilsynet for bistand. De kunne fortelle at mange av artene var sjeldne, og at de også skulle ha vært merket og registrert i Miljødirektoratets Fallviltbase.

Mattilsynet og Miljødirektoratet kobles inn

Spritsmuglersaken mot mannen ble henlagt, men han ble siktet etter viltloven, og det ble foretatt ny ransaking i mars 2013. Denne gangen var fokuset rettet mot dyrene, og Vestfold politidistrikt fikk bistand fra ØKOKRIM,
Mattilsynet og Miljødirektoratet. Lite eller ingenting var endret siden første gang politiet var der. Det ble tatt beslag i 32 levende fugler, 42 utstoppede fugler og tre frysere med til sammen 126 døde dyr og fugler. Det ble også tatt beslag i to hagler som ikke var oppbevart korrekt, en PC, en mobiltelefon og en GPS som senere skulle vise seg å bli viktig for etterforskingen av saken. Han fikk beholde vanlige jaktbare arter som ikke omfattes av krav om registrering i Fallviltbasen, eller de ble levert tilbake etter en nærmere gjennomgang av fryserne.

I den innledende fasen av etterforskingen avhørte Vestfold politidistrikt siktede, og det ble foretatt artsbestemmelse av dyr og fugler ved hjelp av biologer fra Miljødirektoratet. De levende fuglene ble transportert til Dyreparken i Kristiansand, mens resten av beslaget ble lagret hos Falck i Vestfold. ØKOKRIM tok over saken etter anmodning i juli 2013.

To etterforskere og en printer i Danmark. Flere av de levende fuglene var arter på CITES’ liste 1 eller 2, slik at det kreves tillatelse ved innførsel til Norge. Etterforskingen bekreftet at flere av fuglene var kjøpt fra privatpersoner eller dyrebutikker i Norge, men siktede opplyste også om at en kamerat av ham hadde smuglet noen av papegøyene (to blåhodede pionuus og en ara maracana) fra Danmark i januar 2013. Senere sa han at ingenting var blitt smuglet på denne turen.

Vi kontaktet Color Line for å få passasjerlister. Det viste seg at siktede hadde reist til Danmark 24. januar 2013 sammen med en annen navngitt mann, noe han ikke hadde gjort på andre turer til Danmark. Denne kameraten ble avhørt. Han kjente ikke til at siktede hadde hatt befatning med levende fugler på denne turen. De skulle kun se på falker i Ørnereservatet på Jylland. Dette er et sted som driver med falkonering, og siktede får døde jaktfalker og vandrefalker derfra til preparantvirksomheten sin. Kameraten hadde ikke hørt et eneste pip fra kassene siktede hadde båret inn i bilen, på diverse stopp på kjøreturen fra Jylland via Fyn og Sjælland og hjem til Vestfold via Sverige.

Dette medførte at vi måtte ettergå denne turen grundig, ved hjelp av den beslaglagte GPS-en fra bilen til siktede. Koordinater fra denne ble plottet inn i Google Earth. Videre ble Google Maps brukt til å søke opp adresser der GPS-en viste stopp på turen. For hver adresse ble det søkt opp beboere, som igjen ble googlet. Dette viste seg å være mennesker tilknyttet ulike papegøyefuglforeninger mm.

Vi tok med oss PC og printer og reiste til Danmark for å avhøre fugleoppdrettere, preparanter, fôrselgere og andre, som bekreftet at siktede hadde kjøpt to blåhodede pionuus, en ara maracana og også en til nå ukjent svarthettepapegøye. Et av kjøpene ble også bekreftet av e-postkorrespondanse selgeren viste oss. Siktede hadde slettet denne korrespondansen fra sin Hotmail-konto. Videre fant vi ut via Norsk tropefuglforening at ringmerkingen på en av fuglene var fra Danmark. Takket være den nordiske politisamarbeidsavtalen var det kun nødvendig å varsle det enkelte politidistrikt før avreise fra Norge og etter ankomst i Danmark, for øvrig arbeidet vi som i Norge. Alle avhørene ble skrevet ned med det samme hjemme hos vitnene i Danmark og skrevet ut på den medbrakte skriveren.

avslortsms_2.jpg avslortsms_1.jpg
Dette møtte politiet under ransaking av hva man opprinnelig trodde var del av en spritsmuglingssak. Det ble tatt beslag i 32 levende fugler, 42 utstoppede fugler og tre frysere med til sammen 126 døde dyr og fugler.

Fallviltbasen

De aller fleste skrotter og utstoppede dyr hos siktede var ikke ført i Fallviltbasen, men han forklarte at de fleste var anskaffet før merke- og registreringsplikten kom i 2005, og vi måtte legge dette til grunn. Disse punktene i tiltalen omfattet likevel opp mot 40 individer.

Økonomipunkter

En gjennomgang av siktedes SMS-er og Facebook-konto viste at han drev en omfattende preparantvirksomhet, til tross for at han var 100 prosent uføretrygdet etter en motorsykkelulykke i 2002. Han hadde også annonser på Finn.no og Dyrenett.no, og vi fant beviser for strabasiøse jaktturer til Grønland, Afrika og andre steder. Politiet besluttet derfor å etterforske eventuelt trygdebedrageri og svart omsetning i inntektsåret 2012, siden SMS-ene ga gode beviser for det året.

Nærmere 50 personer ble summarisk avhørt over telefon, og nesten alle kunne bekrefte at de hadde fått preparert vilt hos siktede. Jobbene ble stort sett betalt kontant uten kvittering, og kundene visste ikke om siktede registrerte det noe sted. Beløpet kom opp i over 120 000 kroner totalt, og resulterte i domfellelse også for trygdebedrageri, brudd på ligningsloven og unnlatt registrering i Merverdiavgiftsmanntallet samt en del ekstra fallviltpunkter.

Sakkyndig vitneførsel viktig

I retten erkjente tiltalte straffskyld på alle ti tiltalepunkter, mens han under etterforskingen for det meste hadde nektet straffskyld. 20 vitner falt derfor bort, og saken ble avviklet på snaut tre dager i stedet for syv. Ut fra premissene i dommen ser det ut til at særlig vitne­målet fra biolog Ole R. Davidsen i Miljødirektoratet var viktig for å få frem hensynene bak og formålet med viltforvaltningen, i dette tilfellet særlig Fallviltbasen:

Retten må legge til grunn at Fallviltbasen er et sentralt virkemiddel i norsk viltforvaltning, og da særlig med hensyn til å kartlegge bestandene og endringer i bestandene av vitenskapelige så vel som vernemessige hensyn. Retten legger i straffutmålingen vekt på at både trygdesystemet og Fallviltbasen bygger på tillit, slik at sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende.

ØKOKRIMs påstand var 120 dager fengsel, og Tønsberg tingrett fant at 90 dager var passende. Ingen av partene anket dommen. I tillegg ble unndratt skatt og merverdiavgift og 22 vilt inndratt.