Hva rører seg blant ansatte?


Espen LydersenEspen Lydersen

Dr philos Espen Lydersen har sluttet ved Miljøteamet for å begynne som professor i ferskvannsøkologi, ved Høgskolen i Telemark, Bø. Espen har arbeidet i 50 % stilling ved Miljøteamet siden 2000. Han har hovedfag og doktorgrad innen limnologi.

Britt LeikvollBritt Leikvoll

Britt Leikvoll har i noen uker i vår hospitert ved Miljøteamet. Til daglig arbeider hun som seniorrådgiver i Kyst- og havbruksavdelingen, Fiskeridirektoratet. Hun er også med i arbeidsgruppen oppnevnt av Riksadvokaten som bl.a. skal undersøke hvorfor mange saker innen oppdrettskriminalitet blir henlagt.

Cecilie KnudsenCecilie Knudsen

Cecilie har hospitert tre måneder ved Miljøteamet. Hun jobber som seniorrådgiver i Kultur- og kirkedpeartementet hvor hun bl.a. arbeider med regelverk om utførsel/ innførsel av kulturgjenstander. Økokrim er tildelt oppgaven som nasjonalt kompetansesenter for bekjempelse av kunst- og kulturminnekriminalitet og hennes hospiteringsopphold har bidratt til nyttig kompetanseoverføring mellom etater som arbeider innenfor kulturminnefeltet.

Steinar SlotteSteinar Slotte

Steinar Slotte skal vikariere ved Miljøteamet i seks måneder fra august. Steinar startet i politiet i 1982. Han har jobbet ved politidistriktene i Oslo, Asker & Bærum og Vestfinnmark, ved bl.a. ordensavd., båttjenesten og med etterforskning/ spaning. Han jobber i dag ved kriminalavd. ved Asker & Bærum politidistrikt og driver med taktisk etterforskning (volds-, sedelighetsnarkotika- og miljøsaker). Han var bl.a. med å etterforske forurensningssaken i Sandvikselva i 2005.

 

Miljøhåndboken

I januar 2006 kom boken «Hva er miljøkriminalitet?». Forfatterne er Hans Tore Høviskeland, Rune B. Hansen og Jørn Holme. Boken er nr.17 i Økokrims skriftserie og er en håndbok i bekjempelse av miljøkriminalitet innen politiet, påtale-myndigheten og forvaltningen. Den vil også være en orientering for alle andre som er interessert i å få et innblikk i hva dette temaet omfatter. Boken koster 100 kroner og kan bestilles fra Økokrim.

 

I neste nummer

  • Vassdragskriminalitet
  • Rasulykker
  • Østfold politidistrikt

 

Stoffrist 2. november 2007.