Invitasjon til tverrfaglig miljøkrimkonferanse

Samarbeid

I fjor avholdt riksadvokat Tor-Aksel Busch et møte med Miljøstiftelsen Bellona der blant annet poli­tiets håndtering av saker om miljø­kriminalitet – fortrinnsvis forurensningssaker – ble diskutert. Foranlediget av det som kom frem i møtet, fant riksadvokaten det nødvendig at påtalemyndigheten tok initiativ til en forsterket dialog med aktuelle kontrollmyndigheter på forurensings­området. På bakgrunn av dette arrangerte ØKOKRIM et dags­møte i september i fjor der Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet, Riksadvokatembetet, Politidirektoratet, politiet og statsadvokatene i Oslo og Rogaland, i tillegg til Politihøgskolen deltok. Som del av oppsummeringen på møtet ba riksadvokaten Miljødirektoratet og ØKOKRIM om å ta initiativ til en tverrfaglig miljøkonferanse mellom kontrollmyndighetene og påtalemyndigheten. På denne bakgrunn har nå Miljødirektoratet og ØKOKRIM sendt ut innbydelse til Miljøkrim­konferansen til Justisdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Mattilsynet, Riksantikvaren, Petroleumstilsynet, Kystverket, Fiskeridirektoratet, fylkesmennene, fylkeskommunene, Statens strålevern, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Kystvakten, Miljødirektoratet, Riksadvokatembetet, Politidirektoratet, Politidistriktene, Statsadvokatembetene og ØKOKRIM.

Konferansen vil finne sted i lokalene til Miljø­direktoratet, Strømsveien 96 i på Helsfyr i Oslo. Konferansen avholdes den 18. november 2014 kl. 09.30–17.15. Den er gratis og flere etater vil ha stands utenfor forelesningssalen. Vi forventer at det kommer opp mot 270 deltakere – til en lærerik, sosial og viktig konferanse!

Program for konferansen

 • 09.30: Registrering med kaffe og frukt
 • 10.00: Velkommen: ØKOKRIM-sjef Trond E. Schea
 • 10.10: Tor-Aksel Busch, Riksadvokaten
 • 10.40: Ellen Hambro, Miljødirektoratet
 • 11.00: Pause med matbit
 • 11.30: Hvordan kan forvaltningen bidra til bedre samarbeid i miljøkrimsaker? Seniorrådgiver Nils K. Grønvik, Miljødirektoratet
 • 12.10: Hvordan kan politiet og påtalemyndig­heten bidra til bedre samarbeid i miljøkrimsaker? Margrete Torseter, Salten politid­istrikt
 • 12.45: Pause
 • 13.00: Rettslige rammer for tilsynsforvaltningens samarbeid med politi og påtalemyndighet. Advokat Marius Stub, Regjeringsadvokaten
 • 13.45: Lunsj
 • 15.00: Er det farlig nok å være miljøkriminell? Frederic Hauge, Bellona
 • 15.45: Pause
 • 16.00: Debatt (mange interessante deltakere). Hvordan vi kan bli bedre på miljø­kriminalitet? Debattleder, Tarjei Istad, ØKOKRIM
 • 17.00: Avslutning og oppsummering: Riksadvokat Tor-Aksel Busch

Påmelding til Silke Baas Haartmann: silke.hartmann@politiet.no