Nytt om navn:

Oddgeir Buraas

Ny nasjonal miljøkoordinator

Politioverbetjent/spesialetterforsker Oddgeir Buraas er tilsatt som nasjonal miljøkoordinator i vikariatet etter Reene Nilsen, i første omgang frem til ca 1. oktober 2012.

Her presenterer Oddgeir seg selv:
Jeg gikk ut fra Politiskolen i 1981. De første årene etter Politiskolen jobbet jeg ved narkotikaseksjonens «uropatrulje» i Oslo. Fra 1985 har jeg jobbet med etterforsking av økonomiske straffesaker, med unntak av en kortere periode som utreder i bank, og en to-årsperiode innbeordret på Prosjekt Catch/organisert kriminalitet. Jeg kommer nå fra ØKOKRIM sitt skatte- og avgiftsteam, hvor jeg har jobbet som etterforsker siden 2005.

Jeg «grugleder» meg til å tiltre vikariatet. Jeg vet at det finnes mange engasjerte og flinke miljøkoordinatorer i distriktene. Selv håper jeg å kunne være en lagspiller og støtte for politidistriktenes miljøkoordinatorer og miljøjurister, slik at vi i fellesskap skal nå de målene vi setter oss.

Grunnen til at jeg søkte vikariatet er at jeg synes fagområdet miljøkriminalitet er interessant, spennende og utfordrende, og et fagområde som vedrører oss alle både nasjonalt og globalt. Selv har jeg lang erfaring fra etterforsking av forskjellige typer økonomiske straffe-saker, både egne saker og saker hvor jeg har bistått andre politidistrikter i etterforskingen. Jeg håper og tror at denne erfaringen kan komme til nytte i min nye stilling som nasjonal miljøkoordinator. Etterforsking av miljøsaker har jeg liten erfaring med, utover bistand i noen enkeltsaker her på ØKOKRIM. Oppgavene for nasjonal miljøkoordinator er mange. Flere av disse oppgavene vil fortsatt bli utført av andre på Miljøkrimavdelingen.

Arbeidsområdet miljøkriminalitet er stort og omfattende. Utfordringen blir derfor hvordan vi i fellesskap og mest mulig effektivt og innenfor tildelte ressurser når våre mål. Jeg tror at i tillegg til å drive forebyggende arbeide, er det veldig viktig å få irretteført prinsipielle og viktige miljøsaker i rettssystemet. Slike saker vil ofte få stor mediedekning, som i seg selv kan skape god allmennprevensjon. Risikoen for å bli straffeforfulgt er etter mitt syn en viktig og effektiv måte å forebygge og hindre uønsket adferd.Funksjon og ansvarsområder

ØKOKRIM skal ivareta funksjonen som nasjonal miljøkoordinator, jf. Politidirektoratets Miljørundskriv 2008/008. Nasjonal miljøkoordinator skal i hovedsak:

  • være det faglige kontaktleddet mellom politidistrikt og overordnet myndighet og samordne politiinnsats på tvers av etats-, politidistrikts- og fylkesgrenser
  • holde kontakt med miljøkoordinatorene i politidistriktene, herunder delta på ulike miljøfora, bistå med å utarbeide trusselvurderinger ved å ajourføre miljøanalyser for distriktene
  • drifte sentrale miljørelaterte IKT-løsninger og følge opp internasjonale forespørsler og kontakter
  • bistå Politihøgskolen med utdannelse og kompetanseutvikling i politiet, samt være pådriver for metodeutvikling og etterretningsutveksling
  • etter anmodning fra Politidirektoratet være deltaker i Sentralt oppsynsutvalg
  • delta i etterforskingen av utvalgte miljøsaker
Ingunn Mansås Kjærstad

Ingunn Mansås Kjærstad

har nå tatt permisjon fra sin stilling som politiinspektør i Politidirektoratets seksjon for forebygging og kriminalitetsbekjempelse. Hun har hatt ansvar for blant annet oppfølging av miljøkriminalitet og vært vårt faste kontaktpunkt inn i direktoratet. Ingunns nye jobb er i Oslo Kommune, nærmere bestemt Kommunerevisjonen. Vi ønsker å takke for et godt samarbeid så langt. Lykke til videre! 

 

I neste nummer kan du lese om organiserte kriminelle omreisende fra Irland

Europol har nå rettet søkelyset mot en omreisende kriminell gruppe, som har historisk og familiær tilknytning til en bestemt slekt fra en landsby i Irland.

Medlemmer av gruppen reiser rundt om i hele verden for å tjene penger på ulike former for kriminalitet. Gruppen er registrert være aktive i USA, Sør-Amerika, Sør-Afrika, Australia og Kina og Europa. Norge er et av de stedene der medlemmer har vært registrert.

I Norge er denne gruppen kanskje mest kjent for svindel i forbindelse med asfaltlegging, salg av diesel aggregater og annet elektrisk verktøy, men de driver også med annen omfattende kriminalitet.

Materiellfrist Miljøkrim 1/2012: 10. mars