Av politioverbetjent Reene Nilsen, Økokrim

Andre samling i studiet var ved Kystvaktens kompetanse på Håkonsvern. Her deltok studentene på Kystvaktens inspektørkurs. Det ble gitt en grundig innføring i hvordan fisket foregår, med hvilke redskap og hvilke utfordringer i første rekke Kystvakten har i forbindelse med kontroll av fisket. Studentene har fått et godt innblikk i hvilke motiv som ligger til grunn for de straffbare overtredelsene av fiskerilovgivningen. Den faglige kompetansen vi har fått, både jurist og polititjenestemenn, gjør oss godt rustet til å etterforske og iretteføre fiskerikriminalitet.

Fiskeridirektoratet var også tungt inne på forelesningssiden. Vi fikk en nøye gjennomgang av forvaltningen av Norges fiseressurser og hvilke avtaler som er inngått for å forhindre overfiske i internasjonalt farvann. Det er verd å nevne hvordan norske myndigheters kamp mot det illegale, uregulerte og urapporterte fisket (IUU-fisket) har vært kronet med suksess gjennom å svarteliste båten (skroget) for evig tid, dersom denne deltar i IUU-fisket eller transporterer utbyttet av dette fisket. 

Jeg vil også nevne at det under samlingen på Håkonsvern ble gjennomført et rollespill som startet med at Kystvakten inspiserte et fiskefartøy. Anmeldelsen ble overlevert politiet og det hele endte med et rettsspill i Borgarting lagmanns-rett. Kystvakten hadde leid rettssalen, dommer og rettsspillet ble gjennomført med inspektørene fra Kystvakten som vitner. Førstestatsadvokat Harald Grønlien var aktor og kursleder ved Kystvaktens kompetansesenter, Geir Martin Leinebø, satt på tiltalebenken. 

Gjennomføringen av hovedforhandlingen var svært realistisk og formålet var å lære opp kursdeltakerne til å vitne i retten. Det var mange som virkelig fikk kjørt seg under eksaminasjonen. Læringseffekten var stor også for resten av kurset som var tilhørere. Politiadvokat Astrid Nilsen, Troms politidistrikt, aktorerte saken. 

Tiltalte ble domfelt til tross for at han forsøkte seg på det velkjente koftetrikset.