Foto: Fiskeridirektoratet

Under en kontroll i Østfold i juli i fjor oppdaget Fiskeridirektoratet i samarbeid med Kystvakten tre samlenett med til sammen 17 hummere i tilknytning til en brygge. I august ble det på en annen brygge i nærheten funnet to samlenett med til sammen 21 hummere. Dette ledet til tiltale 8. mai 2013 mot en yrkesfisker. Ved Fredrikstad tingretts dom 13. juni ble han domfelt i henhold til tiltalen for disse forholdene, samt for uforsvarlig oppbevaring av to haglegeværer i sitt hjem.

Retten legger under straffutmålingen vekt på at hummeren er oppført på Norsk rødliste for arter, som er en liste over arter med risiko for å dø ut. Både av allmennpreventive og individualpreventive grunner mener retten at det skal reageres strengt mot slikt fiske da han har gjemt nett og var fullt klar over det ulovlige han gjorde. Retten mener at dette tyder på at han omsetter hummer svart og at fisket er profittmotivert; Han fanger hummer på sommeren da den er mest sårbar. – Han fanger både hummer med utvendig rogn og han fanger hummer som ikke holder minstemålet.

Det er skjerpende at tre av hummerne hadde rogn, seks var under minstemålet på 25 centimeter og at fisket skjedde på sommeren når hummeren er mest sårbar. Retten peker videre på at fisket syntes profittmotivert, og at omsetning utenfor sesongen er skadelig for dem som driver lovlig (hummerfisket på Øst- og Sørlandet er oktober og november). Det er et marked for at ulovlig fisket hummer og fortjenesten ved slikt fiske kan være betydelig. Dette skader fisket for dem som fisker lovlig i oktober/november. Inndragningen på 12 000 kroner er delvis verdi av sjarken domfelte brukte da han fisket ulovlig.

Saken var anmeldt av Fiskeridirektoratet og Østfold politidistrikt, og Østfold har etterforsket saken.