Tekst: Fagdirektør Geir Kjetil Finneide, ØKOKRIM

Bisitterrollen er en integrert del av aktoratet i ØKOKRIMs saker. Det er særlig praktisk å bruke bisitter ved hovedforhandlinger, men ØKOKRIM stiller også med bisittere i andre rettsmøter, for eksempel ved fengslingsmøter og opptak av rettslige forklaringer. Etterforskere ved ØKOKRIM er jevnlig bisittere og bisitterrollen utgjør en betydelig og viktig del av etterforskerens arbeid. I enkelte større saker vil det også kunne være behov for mer enn én bisitter.

 

Hvem er bisitter og hvilke funksjoner utføres?

Bisitter velges i første rekke ut fra de oppgaver som skal utføres i det enkelte tilfellet. Når man utpeker bisitter, tas det blant annet hensyn til sakskompetanse og aktuell fagkompetanse.

Det kan ikke sies noe generelt om hvilke oppgaver en bisitter bør utføre i den enkelte sak. Ulike straffesaker krever ulike løsninger, også når det gjelder bisitterrollen. Videre vil både aktors og bisitters kompetanse, erfaring og arbeidsform kunne gi ulike løsninger i saker som ellers er tilnærmet like. Det er likevel mulig å gi en oversikt over funksjoner som kan omfattes, blant andre:

 • forberede avhør av tiltalte og vitner
 • gi innspill til aktor under eksaminasjon
 • administrere vitner
 • finne frem i dokumentutdrag og sakens dokumenter
 • holde oversikt over hva som er dokumentert
 • skrive referat
 • fremskaffe tilleggsdokumentasjon
 • være samtalepartner for aktor
 • utarbeide prosedyre i samarbeid med aktor

Nedenfor angir jeg litt om hva som etter mitt syn ligger i de ulike funksjonene.

 

Forberede avhør av tiltalte og vitner

En god eksaminasjon krever forberedelse, blant annet en gjennomgang av:

 • hva tiltalte og det enkelte vitne skal forklare seg om
 • hvilke dokumenter tiltalte og det enkelte vitne skal få presentert, med henvisning til dokumentutdrag
 • hvilke spørsmål som skal stilles til tiltalte og det enkelte vitne
 • hvilken strategi som skal velges for å oppnå mest mulig korrekte og pålitelige forklaringer fra den enkelte

Aktor og bisitter (eventuelt også andre involverte i saken) samarbeider gjerne om forberedelse av eksaminasjonen.

 

Gi innspill til aktor under eksaminasjon

Under eksaminasjonen vil bisitter ofte komme på spørsmål foranlediget av forklaringen så langt, eller spørsmål som man har glemt under forberedelsen. Som regel er det ønskelig at bisitter underveis gjør aktor oppmerksom på slike spørsmål. For at dette skal fungere best mulig, er det en fordel om man på forhånd har avklart hvordan slike spørsmål skal formidles (gule lapper, PC-skjerm eller annet).

 

Administrere vitner

I større saker har man gjerne en rekke vitner. Disse skal forklare seg for retten etter en kjøreplan som er oppsatt på forhånd. Erfaringene viser at det svært ofte blir endringer i forhold til kjøreplanen. Organisering av vitnene med hensyn til fremmøtetid vil vanligvis kreve betydelige ressurser. Det er ikke uvanlig at denne oppgaven ivaretas av en ekstra bisitter eller av en person som ikke er til stede i retten hele tiden.

 

Finne frem i dokumentutdrag og sakens dokumenter

For aktor vil det kunne være til stor hjelp med en bisitter som kan finne frem i sakens dokumenter, også dokumentutdraget, ved behov. Dette er en typisk bisitteroppgave.

 

Holde oversikt over hva som er dokumentert

Under en hovedforhandling må man holde oversikt over hvilke dokumenter, eventuelt deler av dokumenter, som til enhver tid er dokumentert. Dokumentasjon skjer i hovedsak ved opplesing. Man må holde oversikt over dokumentasjonen da det kun er disse dokumentene retten kan bygge sin avgjørelse på. Én måte å holde oversikt på, er at bisitter merker av i margen med textliner etter hvert som det blir dokumentert. På denne måten kan man mot slutten av forhandlingene gjennomgå dokumentene og sørge for at nødvendig tilleggsdokumentasjon skjer før prosedyren. Det kan også være hensiktsmessig å holde oversikt over hvem som underveis har dokumentert hva. Da er en rød/blå-blyant godt egnet.

 

Skrive referat

Som regel tas det notater fra rettsmøtet. Retten gjør alltid dette med tanke på rettsboken og for å kunne avsi dom. I tillegg tar ØKOKRIM notater, herunder når det avgis forklaringer. Nøyaktige notater fra forklaringene vil være nyttige i forbindelse med:

 • forberedelse av eksaminasjon av andre tiltalte/vitner
 • skriving av prosedyre
 • eventuell anke
 • forberedelse og gjennomføring av eventuell ankeforhandling

 

Fremskaffe tilleggsdokumentasjon

Underveis kan det bli behov for å innhente dokumentasjon ut over det som allerede ligger i dokumentutdraget eller i saken/beslaget. Forklaringer, innspill fra forsvarer eller retten eller andre hendelser kan gjøre at dette blir nødvendig. Ofte vil dokumentene måtte innhentes i løpet av kort tid, og ansvaret for dette vil ofte bli pålagt bisitter.

 

Være samtalepartner for aktor.

Teamarbeid og tverrfaglighet er sentrale begreper ved ØKOKRIM, dette gjelder også i retten. Selv om det er jurister som aktorerer sakene, stiller ØKOKRIM i praksis med et aktoratteam bestående av aktor(er) og bisitter(e), samt eventuelt andre medspillere som ikke er med i retten. I løpet av en periode i retten snakker teamet mye sammen, både i pauser og etter at dagen i retten er ferdig.

 

Utarbeide prosedyre i samarbeid med aktor

Bisitter vil være en nyttig medhjelper ved utarbeidelse av prosedyre, og som regel utarbeider aktor og bisitter prosedyren i nært samarbeid.

 

Avsluttende bemerkninger

Som nevnt er det ikke mulig å gi noe «fasitsvar» på hva rollen som bisitter innebærer. Det må avklares i det enkelte tilfelle og styres av konkrete behov, blant annet ut fra selve saken, aktors og bisitters kompetanse, erfaring og arbeidsform. Uansett er det viktig at de som til sammen skal utgjøre aktorteamet i en straffesak snakker godt sammen, både i forkant, underveis og etterpå for å sikre et best mulig samarbeid og dermed høyest mulig kvalitet og effektivitet.