I november 2007 på Nøtterøy, i forbindelse med felling av flere trær, hugget et skogsselskap ned hele reirbiotopen og reirtreet til en hønsehauk. Det ble gjort selv om reiret var oppført på kommunens viltkart og biologisk mangfold registrering. Hønsehauken er registrert som sårbar på norsk rødliste. Vestfold politidistrikt ila skogsselskapet et forelegg for overtredelse av viltloven § 56 jf. § 3 tredje ledd på 50 000 kroner. Forelegget ble vedtatt. Etter viltloven § 3 første ledd er alt vilt i utgangspunktet fredet, og tredje ledd bestemmer at viltets egg, reir og bo ikke må påføres unødig lidelse og skade.