En 56 år gammel mann, som er tiltalt etter naturvernloven og plan- og bygningsloven for i tidsrommet høsten 2007 til 29. august 2008 å ha anlagt en vei, ble domfelt i tingretten, men frifunnet i lagmannsretten ved bestemmende mindretall på tre dommere. Veibyggingen hadde skjedd i Endalen landskapsvernområde i Midtre Gaudal i Trøndelag. Påtalemyndigheten anket til Høyesterett over lovanvendelsen under skyldspørsmålet og subsidiært over mangelfulle domsgrunner. Saken skal behandles av Høyesterett onsdag 11. januar 2012. 

(denne smånyttsaken fikk ikke plass i Miljøkrims julenummer, men vi valgte likevel å ta den med her siden saken kommer opp før neste utgave)