Tekst: politioverbetjent Tuva Brørby ØKOKRIM, Foto: WWF

Medlemmer av gruppen reiser rundt i verden for å tjene penger på ulike former for kriminalitet, deriblant miljøkriminalitet. Gruppen er aktiv i USA, Sør-Amerika, Sør-Afrika, Australia og Kina og Europa. Norge er ett av landene hvor medlemmer av denne gruppen er registrert.

NeshornI Norge er denne gruppen kanskje mest kjent for svindel i forbindelse med asfaltlegging, salg av dieselaggregater og annet elektrisk verktøy, men de driver også med annen omfattende kriminalitet. De er involvert i menneskehandel, narkotikahandel, arbeidsmiljøkriminalitet, ran, hvitvasking og skatte- og momsunndragelse. Om nødvendig bruker de trusler, utpressing og vold.

I tillegg er det nå avdekket at gruppen også driver med alvorlig miljøkriminalitet, som blant annet omfattende illegal handel med neshorn. Gruppen skal være involvert i alle ledd, fra krypskyting til salg av neshornene. Medlemmer av gruppen etablerer firmaer i de ulike landene, også i Norge. På den måten får de et lovlig utgangspunkt for å drive sin kriminelle virksomhet.

Slekten som gruppen tilhører har hovedsete i en landsby i Irland. Pengene som tjenes på den kriminelle virksomheten investeres i blant annet eiendommer og biler i denne landsbyen. Britiske myndigheter har bedt om at land som er utsatt for deres kriminelle virksomhet, etterforsker sakene og rapporterer om dette til britiske myndigheter. Dette er fordi kriminaliteten i størst grad blir begått i andre land.

Den 19. september 2011 arrangerte Europol det tredje operative møtet om denne kriminelle gruppen. Temaet for møtet var den illegale handelen med neshorn denne gruppen er involvert i, og å forene de internasjonale kreftene i kampen mot denne grenseoverskridende kriminaliteten. De inviterte var etterforskere og fagpersoner fra de aktuelle land. Møtet ble holdt hos Europol i Haag. Jeg representerte Norge siden ØKOKRIM har et nasjonalt ansvar for miljøkriminalitetsbekjempelse.

 

Gruppens særtrekk

Personer som er født i slekten som gruppen har sitt utspring fra, blir gitt navn som ligner på hverandre, og flere har byttet navn. Dette gjør det vanskeligere å identifisere medlemmene og skille dem fra hverandre. Gruppen har ofte mangelfulle eller falske identifikasjonspapirer, og de bruker gjerne identifikasjonspapirene til andre familiemedlemmer. De har en særpreget dialekt og talemåte som kan være språklig utfordrende.

Gruppen har et løst nettverk uten noen spesiell leder. Medlemmer av slekten reiser gjerne i store grupper på opp til 30–50 personer, og de reiser ofte i dyre biler med luksuriøse campingvogner. De bytter hyppig transportmidler, også seg imellom. Kjøretøyene har ofte falske registreringsnummer.

Medlemmer av gruppen har etablert lovlige firmaer i mange av landene de opererer i. Slik får de et alibi for sin virksomhet. Dette kan gjerne være enkeltmannsforetak der ansvarshavende kun er en slags «gallionsfigur», og ikke reelt ansvarlig. Ved hjelp av disse firmaene gir de ut falske fakturaer og kvitteringer som brukes i deres kriminelle virksomhet.

Medlemmer av denne gruppen oppsøker museer, auksjonshus, antikvitetshandlere, dyrehager, gallerier og private samlere for å kjøpe eller stjele neshorn. Gruppen selger neshornene via internasjonale auksjonshus, og de skal ha kontakter i Kina, som kjøper opp neshorn av dem. De skal også være involvert i selve krypskytingen ved at de oppsøker både internasjonale og lokale jegere i Afrika for å skaffe neshorn. Det sies at mye av gruppens øvrige kriminelle virksomhet finansierer utgifter knyttet til deres illegale handel av neshorn.

Det er også registrert at gruppen setter på gamle troféplater på neshorn. Dette gjøres for å gi inntrykk av at neshornet er så gammelt at det ikke er omfattet av reguleringen.

Gruppen har egne finansrådgivere som hjelper dem å hvitvaske penger. De bruker kun kontanter. I tillegg er de svært bevisste i sin bruk av teknologi, slik at de er vanskelig å spore.

Det er lav oppmerksomheten rundt kriminaliteten gruppen utfører. Årsaken til dette er at overtredelsene ofte isolert sett ikke er så store, og de begås på tvers av distrikter og landegrenser. Samlet sett er imidlertid konsekvensen av deres kriminelle handlinger svært alvorlig.

 

I tråd med internasjonale trendanalyser

Denne kombinasjonen av ulike kriminalitetstyper er helt i tråd med de trendanalyser både Europol og Interpol tidligere har gitt ut. Organiserte kriminelle som driver med mer tradisjonell organisert kriminalitet, utvider sin virksomhet til også å omfatte handel med truede arter. Risikoen er mindre, straffene er lavere, og fortjenesten er høy. Vi vet at neshorn kan ha priser på opptil 300 000 kroner per kilo. Neshorn er en utrydningstruet art, og tre av fem underarter er kritisk truet av utryddelse. Illegal handel er den største trusselen mot arten, og størsteparten av salget går til Asia.
Disse kriminelle krysser ikke bare landegrensene, de krysser også lokale distriktsgrenser. Hvis vi skal klare å bekjempe denne kriminaliteten, er vi avhengige av at vi også kan samarbeide nasjonalt. Slik kriminalitet krever en helhetlig tilnærming. Det er ikke lenger slik at man alltid kan skille miljøkriminalitet fra annen type tradisjonell kriminalitet.
Verdens dyre- og plantearter er utsatt for et hardt press og taper stadig territorium. Mange tusen arter er truet av utrydning på verdensbasis. Dette øker den økonomiske verdien av den enkelte arten på det illegale markedet og trekker til seg organiserte kriminelle. Denne handelen vil ikke avta av seg selv, den må aktivt bekjempes. Det er et ansvar som hviler på oss alle.